Närvarande

Arbetsmiljöverket, Infektionsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Svensk Förening för Vårdhygien, Tandvårdssektionen Svensk Förening för Vårdhygien, Nationell arbetsgrupp för vårdhygien, Riksföreningen för MAS och MAR, Folkhälsomyndigheten

Förhinder

Svenska hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen, Nationella Strama

Mötet öppnades

De nya representanterna Lena Karlsson (SKR), Annika Nilsson (Riksföreningen för MAS/MAR) och Cecilia Lindbäck (Tandvårdssektionen SFVH) hälsades välkomna.

Uppföljning av föregående minnesanteckningar

 • Föreskrift inom kommunala verksamheter för att förebygga smittspridning (SoS)
  Ett utkast finns och publicering bör finnas till i början av november.
 • Hygiensjuksköterskesektionen kommer att upplösas och gå upp i SFVH-Status? (SFVH)
  Kommer att upplösas vid årsskiftet, men arbete med den Nordiska Hygienkonferensen som är i augusti kommer att fortsätta. Det kommer inte att vara en egen sektion utan de går upp i huvudsektionen efter årsskiftet.
 • Arbetet med terminologi PPE/ MTP – uppdatering? (Sos och Fohm)
  Olle: Vi har fått en återkoppling från terminologerna på SoS där man beskriver uppdelningen. Benämningarna är något problematiska och hur man ska hålla isär dem. SoS och Fohm återkommer i ärendet. Dokumentet kommer att cirkuleras och delas till Arbetsmiljöverket när det finns något konkret.

Kort runda med informationsutbyte

Aktiviteter/aktuellt i respektive organisation eller förening

Arbetsmiljöverket (Jenny Persson Blom)

Ändringarna av de nya Smittriskföreskrifterna och börjar gälla 20 november, de ligger på externa webben. Det rör arbete med smittämnen, avsiktlig användning av smittämnen. Bakgrunden är EU-direktiv.

Socialstyrelsen (Axana Haggar)

SoS har publicerat dokumentet ”Tillgång till vårdhygien” den 20 augusti. Utbildningen ”Vårdhygien för kommunala verksamheter” ska uppdateras med en modul för chefer. En framgångsrik utbildning – 53 000 personer har gått den. En ny utbildning inom patientsäkerhet, publicerades 20/10. SoS har fått ett nytt RU att göra en översyn av smittskyddsenheterna och smittskyddsläkarna för att se över förutsättningarna. Dokumentet ” Tillgång till vårdhygienisk kompetens ” publicerades den 25 augusti.

Länken till utbildning inom patientsäkerhet: Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

SKR (Lena Karlsson)

VRI Proaktiv har tagit fram en utbildning som utgår ifrån nationella vårdhandbokens texter om VRI och vårdhygien. Utbildningen är uppdelad i femton korta avsnitt som tar två till fem minuter att genomföra. Utbildningen är gratis för deltagaren genom Junglemap. Var god se: https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/vardrelateradeinfektioner/vriproaktiv.46752.html

Nationell arbetsgrupp vårdhygien (Susanne Wiklund)

Presentation om NAG Vårdhygien, bifogas.

Svensk Förening för Vårdhygien (Ann-Christin Johansson, Cecilia Lindbäck)

Cecilia: En revidering inför upplaga 2 för Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård (HOBIT) pågår gällande svensk tandvård, https://sfvh.se/riktlinjer-for-vardhygien-inom-svensk-tandvard-hobit.

Ann-Christin: En oro kring markörbaserad journalgranskning och finansieringen av detta. Kommer regionerna att kunna fortsätta att utföra detta? SKR: Inget är klart, planeringen fortsätter och förhoppningsvis lösning 2022.

Ann-Christin: Vad händer med VRI Proaktiv och AI (Vinnova-projektet)?
NAG Vårdhygien har skrivit till NSG patientsäkerhet och SKR med fråga gällande processen för utbildningar i vårdhygien där input från vårdhygieniska experter har efterfrågats.

Riksföreningen för MAS/MAR (Annika Nilsson)

Som ny så är Annika på plats för att lyssna in på första mötet. Inget att rapportera.

En sammanställning är på gång av den enkät som gått ut.

Föreningen för klinisk mikrobiologi (Erik Sturegård)

Inget att rapportera. Erik har fått tjänst på Fohm och slutar därmed i gruppen.

Svenska Infektionsläkarföreningen (Torsten Holmdahl)

Inget att rapportera vid detta tillfälle. Arbetet har fokuserat på covid. Det finns en webbutbildning gällande Covid och webbinarierna som finns på webben fortlöper.
Fohm, Johan: Önskemål från ST-läkarna som kommer till Fohm att göra information om samverkansgruppen tydligare på hemsidan, t. ex. nya protokoll att läsa. Önskemål att frågan tas med till föreningen.

Folkhälsomyndigheten

HALT – ny mätning (Olle Aspevall)

I våras publicerades en HALT-rapport från 2020. 1,5% vårdrelaterade infektioner och 2,8% som behandlades med antibiotika. Vid denna rapport var det färre deltagare än tidigare, troligen beroende på covid. Ny mätning i höst. Arbetar pågår även för en utveckling och fler mätningstillfällen. Fohm gör reklam för att resultaten ska användas på olika sätt i.o.m. att vi har samarbeten med vårdhygien och Strama, så att enheterna får lite hjälp med de data de har samlat in.

Svebar (Olle)

En databas som samlar in mikrobiologiska svar inkl. resistensbestämningar från alla bakteriologiska odlingar från de laboratorier som vill vara med. Fohm vill arbeta mer intensivt och få ut snabbare rapporter. Detta, liksom ytterligare förbättringsarbete, diskutera detta med deltagande laboratorier. Det finns i nuvarande Svebar-system öppna sökningar och sammanställningar som kommer att förbättras för att det ska bli lättare att plocka ut rapporter.

Antibiotikasmart Sverige uppdatering (Inga Zetterqvist)

Går in i fas 2 som varar under 2,5 år. Då kommer vi att arbeta med kriterier och olika områden. Det är uppdelat på kommun och region. Planen är nu att pilota vid årsskiftet i intresserade kommuner och regioner. Vi bjuder in till olika personer till dialogmöten för att ta fram kriterierna.

Aktuella covid-19 dokument på gång (Olle Aspevall)

Nya föreskrifter, uppdaterade:

 • Indikationer för provtagning
 • Vägledning för smittspårning
 • Åtgärder för att förebygga för covid-19 inom vård och omsorg

Dessa tre kommer att komma tillsammans, målet är 1 nov.

Inkomna remisser till Folkhälsomyndigheten (Johan Struwe)

Remisser som vi svarat på eller håller på att svara på:

 • EU-direktivet: Reprocessing av medicintekniska produkter, Tillämpning av direktivet, Föreskrift från SoS respektive LV.
 • Remiss om Vägledning för vårdhygieniskt arbete från SKR.
 • Naturvårdverkets RU om minimikrav när det gäller återanvändning av vatten. Ingen egentlig remiss utan Fohm har fått komma med synpunkter.
 • Fohm har även fått flera remisser som vi inte äger men fått komma med synpunkter på, t. ex. gällande åldersaspekter på covid.

Antibiotikaforum 17 november 2021

Antibiotikaforum 17 november 2021 (Jordbruksverket.se) [Länk borttagen 2022-04-21]

Aktuella frågor rörande covid-19

Benämningen ”fullvaccinerad” vid covid-19 diskuteras, men hade inte landat vid detta möte.

Föranmälda frågor

Framtiden för Infektionsverktyget?

Fohm (Olle); Fohm planerar hur man ska jobba vidare med infektionsverktyget, bl.a. nämnardata. Vill också skapa ett nätverk i regionerna med kontaktpersoner för infektionsverktyget för att diskutera siffrorna. Det finns sedan tidigare en referensgrupp. Sedan kommer det diskuteras vidare i referensgruppen innan något publiceras. Men när i tid arbetet kan gå framåt är svårt att i dagsläget säga med anledning av pandemin.

Nyckelindikatorer via NAG Vårdhygien/NSG Patientsäkerhet?

Ann-Christin: Kan NAG Vårdhygien vara med i arbetet?
Susanne: Alla uppdrag till NAG VH ska gå genom NSG patientsäkerhet och dit har vi inte fått någon fråga och vi har inte diskuterat det vidare. Allt behöver gå den formella gången till NSG patientsäkerhet.

Övriga frågor

Inom ramen för RU så kommer SoS att skicka ut enkäter till smittskyddsläkarna angående förutsättningar, samt att sätta upp lite möten.

Nästa möte

Vi ses fysiskt i mars. Malin Doodlar för en heldag.