SOMRAI ett par studier visade Miller att enbart rådgivarens empatiska lyssnande minskade klientens alkoholkonsumtion. Forskning indikerade att motstånd och "förnekande" i behandling är fenomen som uppstår i relationen mellan klient och rådgivare, i stället för att vara personliga drag hos klienter med beroende av alkohol och droger. Erfarenheter av praktiskt arbete med missbrukare bekräftade Millers hypoteser och lade grunden för en fortsatt utveckling av en samtalsmetod, motiverande samtal.

1991 publicerades den första boken i Motiverande samtal, "Motivational Interviewing: Preparing People to Change Addictive Behaviour" skriven av Miller tillsammans med psykologen Stephen Rollnick, verksam i Storbritannien. Rollnick har senare kommit att utveckla korta tillämpningar av motiverande samtal för användning inom hälso- och sjukvård. Fokus ligger på att erbjuda klienten information om hälsorisker med olika beteenden, till exempel rökning och riskbruk av alkohol och att väcka intresse för förändring. Den andra utgåvan, 2002, med suffixet "Preparing people for change" speglar denna utveckling. Hösten 2012 gavs en tredje omarbetad utgåva ut.

Tillämpningar

I Sverige används i dag MI bland annat inom missbrukarvård, kriminalvård och socialtjänst. Kortare tillämpningar av metoden har en växande användning inom hälso- och sjukvård kring livsstilsrelaterade problem med till exempel; alkohol, tobak, kost och motion. I Socialstyrelsens Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är Motiverande samtal en av de rekommenderade evidensbaserade metoderna. MI används även i andra sammanhang, som till exempel: vid spelberoende, för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling samt för att motivera till säkrare sex.

Samtalet om riskabla levnadsvanor (SOMRA)

SOMRA skapades 2007, inom Folkhälsoinstitutets Riskbruksprojekt, med särskilda medel från regeringen. Faktainnehållet i utbildningen bygger på William R Miller och Stephen Rollnick´s arbete med Motivational Interviewing (MI).

Originalmanuset till SOMRA utformades av Karin Nylind och Astri Brandell Eklund, med bidrag från Pelle Höglund som skapade den första webbversionen. Nätverket av MI-tränare, som utväxlar tankar och idéer om MI över nätet och i det verkliga livet, har varit en förutsättning för författarnas fördjupade förståelse av MI.