Förändringshjulet

Förändringshjulet (Stages of Change) utvecklades av James Prochaska och Carlo Di Clemente och beskriver de olika faser som en förändringsprocess innehåller.

Förändringshjul

Det finns invändningar om att modellen är förenklad. I allmänhet är det inte så att en människa i förändring vandrar från steg till steg. Man kan förflytta sig fram och tillbaka mellan de olika faserna, och exempelvis i ambivalensstadiet göra ett litet handlingsförsök, för att testa om "isen bär", för att sedan återgå till ambivalensen under en tid.

Modellen kan dock hjälpa rådgivaren att anpassa sig efter klientens förändringsbenägenhet, och på så sätt förebygga motståndet.

MI syftar till att höja den inre motivationen genom att utforska och lösa ambivalensen i förhållande till en förändring, och är således särskilt användbar under de första faserna.

Inte beredd

Klienten är just nu inte beredd att förändra sitt beteende. Det betyder inte nödvändigtvis att denne inte kan se nackdelar med sitt nuvarande beteende, men fortfarande överväger fördelarna och klienten kanske försvarar sitt beteende.

Att inte känna sig redo kan även bero på att man inte vet hur man ska göra eller att man inte tror sig klara av de svårigheter som förändringen innebär, till exempel på grund av tidigare misslyckanden.

Fokus i samtalet kan ligga på att väcka intresset. Varför ska man ändra sina vanor? Ett andra fokus i samtalet bör vara att öka tilltron till att en förändring skulle kunna genomföras av klienten.

Frågor som kan vara användbara när klienten inte är beredd i ett samtal om ill exempel riskbruk av alkohol:

 • Är det okey att vi pratar lite om dina alkoholvanor?
 • Vad tror du att du skulle vinna, om du minskade din alkoholkonsumtion?
 • Vad skulle vara det viktigaste skälet för dig om du beslöt att minska din alkoholkonsumtion?
 • Vad känner du till om alkoholens effekter på hälsan?
 • Medicinsk information kan väcka intresset för att göra en förändring.

Läs mer i avsnittet Att ge information

Ambivalent

Klienten kan tänka sig att förändra sitt beteende, men har inte bestämt sig än. Denne ser både fördelar och nackdelar med det nuvarande beteendet samt kan känna ambivalens över sin vilja och förmåga till förändring.

Fokus i samtalet bör ligga på att utforska ambivalensen och att väga för och emot. Vidare är det ofta värdefullt att identifiera hindren för förändringen och utforska vilka lösningar som finns samt att öka tilltron till den egna förmågan.

Frågor som kan vara till hjälp i utforskandet:

 • Vilka positiva sidor har alkoholen för dig?
 • Vad är mindre bra med den konsumtion du har idag?
 • Vad skulle du sakna om du minskade din konsumtion?
 • Vad skulle du vinna på att ändra dina vanor?

Läs mer i avsnittet om Motivation och Ambivalens

Beredd

Klienten kan tänka sig att förändra sitt beteende och förbereder sig för förändringen samt prövar ibland olika strategier för att se "om isen bär".

Fokus i samtalet bör ligga på att planera praktiskt. Vilka delmål kan formuleras? Undersök möjligheter till hjälp och stöd som kan öka tilltron till att lyckas. Utveckla betydelsen av det goda som klienten hoppas uppnå med sin förändring. Under denna fas är det lätt hänt att rådgivaren ligger "före" i processen. Klienten känner sig ofta fortfarande ambivalent och om rådgivaren "trycker på" för mycket kan klienten komma att backa. Det är klokt att utröna om rätt mål och delmål har formulerats. Ibland behöver dessa revideras under resans gång.

Frågor att använda då klienten verkar beredd att sätta igång förändringsarbetet:

 • Vilka är dina styrkor, resurser och egenskaper som du kan ha nytta av?
 • Vilka svårigheter kan du se? Hur skulle du kunna lösa det?
 • Vad är ditt nästa steg?

Handling

Klienten genomför sin förändring, men behöver ibland stöd i detta. Det kan då finnas skäl att lägga till en annan strukturerad metod för beteendeförändring.

Fokus i samtalet bör ligga på hur klienten kan hantera saknaden av det tidigare beteendet, hantera situationer med risk för återgång till tidigare beteende samt stötta och finna nya hjälpsamma strategier.

Frågor som kan vara till hjälp då förändringen är påbörjad:

 • I vilka situationer tror du det skulle kunna vara svårt för dig att behålla förändringen? Vad skulle du kunna göra då?
 • Vilka positiva erfarenheter har du sedan du började genomföra din förändring?

Vidmakthållande

Klienten klarar av att hålla fast vid sitt nya beteende även vid högrisksituationer.

Fokus i samtalet är att stötta bekräfta och arbeta med hur man hanterar högrisksituationer och ett eventuellt återfall.

Frågor som kan vara till hjälp:

 • Hur kan du hantera risksituationer?
 • Vilka vinster har du uppnått?

Återfall

Det är vanligt med återfall vid livsstilsförändringar. Klienten återgår då till sitt tidigare beteende.

Fokus i samtalet är vad hon fick för erfarenheter som hon kan dra nytta av och hur hon kan göra för att i framtiden undvika återfall. Det är viktigt att inte betrakta återfall som misslyckanden utan snarare som en naturlig del av förändringsprocessen, som också kan ge värdefull kunskap till nästa försök.

Skynda långsamt

Ofta är vi som rådgivare starkt resultatinriktade. Det är dock viktigt att komma ihåg att de första stadierna i förändringsprocessen inte präglas av aktiv handling utan av tankar, känslor och bearbetning av ambivalensen inför en förändring. Ambivalensen kan finnas med även efter det att förändringen genomförts.

Det är lätt att befinna sig före klienten i den här processen och att enbart tolka synliga tecken på förändring som framgång. Men försök att vänta in klienten och låt inte denne förlora dig ur sikte. Kom ihåg att samtalet om livsstil kan ge frukt längre fram.