Motiverande samtal vill väcka och ta vara på klienters inre motivation till förändring. Varaktig förändring är så gott som alltid beroende av inre motivation.

En grundläggande förutsättning att en förändring skall ske är att det finns en skillnad, en diskrepans, mellan hur vi har det och hur vi skulle vilja ha det. Om det inte finns diskrepans blir vi obenägna att själva ändra något.

Att medvetandegöra den känslomässiga diskrepansen, mellan hur klienten har det och hur hon skulle vilja ha det, kan alltså stimulera motivationen till förändring.

Rådgivaren kan särskilt lyssna efter klientens viktiga värden i livet och hur dessa värden förhåller sig till hur denne faktiskt lever. Rådgivarens uppgift är att genom frågor, reflektioner och sammanfattningar locka fram samt tydliggöra diskrepansen för klienten. Diskrepansupplevelsen är alltid en subjektiv upplevelse som måste komma inifrån.

När klienten själv ser att beteendet står i konflikt med viktiga mål ökar sannolikheten för förändring, förutsatt att det finns förmåga att genomföra den.

Devisen "Lagom är bäst" gäller i allra högsta grad för begreppet diskrepans. Om diskrepansen är för liten, mellan hur det är nu och hur det skulle kunna vara, kan det te sig onödigt arbetsamt att ta sig igenom förändringen. En för stor diskrepans kan istället ge en förlamande upplevelse. Om klienten har låg tilltro till sin förändringsförmåga kan diskrepansen upplevas som plågsam. Ansträngningen kan te sig oöverstiglig och ge uppgivenhetskänslor.

Frågor som kan väcka diskrepanskänsla/upplevelse

Fråga om ytterligheter

  • Vad är det som oroar dig mest med dina nuvarande vanor?
  • Om du fortsätter så här, vad är det värsta som kan hända dig då?
  • Om du skulle ändra dina vanor,hur skulle det bli för dig då?
  • Vad är det bästa som kan hända om du gör en förändring?

Se tillbaka

Kommer du ihåg hur det var innan du började få de problem du nu har? Vad är det som har förändrats nu?

Se framåt

Om du inte gör någon förändring utan fortsätter som du gjort hittills, hur tror du då ditt liv ser ut om 5 år?

Utforska värderingar och mål

Vad är det som betyder mest för dig i ditt liv?
Hur passar ditt nuvarande liv ihop med det liv du skulle vilja ha?