Uppdaterad 3 januari 2019

Skolan som spelförebyggande arena

Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga. Skolan kan förebygga spelproblem både genom sitt grunduppdrag och genom specifika insatser om spel.

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Skolan har en central roll i det arbetet. Dels genom sitt grunduppdrag att se till att unga lämnar skolan med fullständiga betyg. Dels genom att vara en viktig stödjande miljö för goda levnadsvanor.

Skolan som hälsofrämjande arena

Ett av folkhälsopolitikens övergripande mål är att främja barns och ungas långsiktiga hälsa. Skolan når alla barn och unga oavsett social bakgrund, och har därför en unik möjlighet att bidra till att jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper. Skolan ska framför allt ge barn och unga en god och trygg miljö att utvecklas i, och se till att de lämnar skolan med godkända betyg.

Genom sin pedagogiska verksamhet kan skolan ge barn en bra kunskapsgrund för levnadsvanor. Skolan kan också vara en stödjande miljö för goda levnadsvanor, där spelvanor ingår. Satsningarna bör inriktas mot att främja hälsofrämjande attityder och beteenden.

Spelförebyggande arbete i skolan

Utbildningsinsatser i skolan kan minska ungas spelande, men det är oklart vilken effekt de har på spelproblem. Det visar litteraturöversikter från Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Ökad kunskap och ändrade attityder leder inte automatiskt till att elever ändrar sitt spelande. Alla insatser behöver därför planeras noga och följas upp.

Vid planeringen av förebyggande insatser i skolan, bör behoven kartläggas eftersom de kan variera mellan skolor. Variationerna kan bero på sociodemografisk sammansättning eller inriktning på program. Som exempel kan du läsa om skolor med idrottslig inriktning, där spelande och spelproblem är vanligare.

Spelinspektionen har utvecklat verktyget Prata om spel. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om spel om pengar och dess risker, hos elever från årskurs 7, gymnasiet och elevhälsan. Sedan 2018 ansvarar Kunskapskraft & Media för Prata om spel.

Metoder för att förebygga spelproblem

Metoder att förebygga spelproblem är en sammanställning av vetenskapliga studier om olika metoder att förebygga spelproblem från 2016. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en ny litteraturöversikt över metoder att förebygga spelproblem där utbildningsinsatser i skolan ingår från 2018-2019.

Skolan kan stödja barn och unga i familjer med spelproblem

Att leva med en vuxen med spelproblem kan påverka den ungas möjligheter att klara skolan, och orsaka social, ekonomisk och hälsomässig otrygghet. Skolan bör bidra till att dessa barn och unga får det stöd de behöver. Det förutsätter att barnets eller den ungas situation upptäcks, och att skolpersonalen har kunskap om hur de kan ge stöd.

Läs mer

Barn och unga som närstående 
Barn och unga i riskbruksmiljöer 
Om barn och unga som anhöriga på Nationellt kompetenscentrum för anhöriga