Uppdaterad 7 januari 2019

Kartläggning av kommuners och regioners arbete med spelproblem 2017

Här presenteras resultaten från 2017 års kartläggning av lokalt och regionalt arbete med att förebygga och behandla spelproblem. 2020 följdes resultaten upp i en ny kartläggning.

Vid kartläggningen 2017 hade spel om pengar ännu inte inkluderats  i socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och regioner hade dock kunskap om att lagändringarna skulle genomföras 1 januari 2018 och att den innebar ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem, samt erbjuda råd, stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Kartläggningens huvudresultat

Antalet kommuner och landsting eller regioner som arbetade förebyggande med spelproblem var 2017

  • 16 av 191 (8 %) kommuner
  • 2 av 18 (11 %) landsting eller regioner.

Både kommuner och landsting eller regioner planerade att 2018 framför allt arbeta med kompetensutveckling, samt inkludera spel i styrdokument och handlingsplaner.

Både kommuner och landsting eller regioner efterfrågade kunskap om

Kommunerna efterfrågade mer kunskap om barn och unga, och hur spel kan integreras i ANDT-förebyggande arbete.

Landstingen och regionerna efterfrågade kunskap om vad spelproblem är, och omfattning och fördelning av spelproblem.

Antalet kommuner och landsting eller regioner som erbjöd råd, stöd och behandling till personer med allvarliga spelproblem var 2017

  • 111 av 201 (55 %) kommuner, varav 48 erbjöd spelspecifik behandling
  • 10 av 17 (59 %) landsting eller regioner, varav 6 erbjöd spelspecifik behandling.

Antalet kommuner och landsting eller regioner som hade rutiner för att identifiera barn som bodde med vuxna med spelproblem var 2017

  • 11 av 194 (6 %) kommuner
  • 4 av 18 (22 %) landsting eller regioner.

Samarbete mellan kommuner och landsting eller regioner

25 av 198 kommuner och 4 av 18 landsting eller regioner svarade att de hade överenskommelser om samarbete kring behandling för personer med spelproblem. Men svaren stämde inte alltid överens. I vissa fall svarade kommunerna och landstinget eller regionen de tillhörde olika på frågan om det fanns en överenskommelse.

Metod

Folkhälsomyndigheten kartlade hur kommuner, landsting och regioner arbetade med att förebygga och behandla spelproblem under 2017, och deras planering för 2018. Kartläggningen gjordes tillsammans Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.

En webbenkät skickades till samtliga kommuner och landsting eller regioner i november 2017. Webbenkäten skickades via mejl till respektive infoadress med hänvisning att vidarebefordra enkäten till folkhälsochefer, personer med övergripande ansvar för folkhälsoområdet samt socialchefer eller motsvarande inom individ- och familjeomsorgen.

Totalt svarade 201 (69 %) kommuner och 18 (86 %) landsting och regioner. 

Läs mer