Uppdaterad 25 januari 2021

Spelförebyggande arbete på lokal nivå

Den lokala nivån är viktig i det förebyggande arbetet för spel om pengar. Kommunerna har ett ansvar att förebygga spelproblem enligt socialtjänstlagen.

Kommunerna ska förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap. 7§ SoL). Kommunerna ska även aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar (5 kap. 1§ SoL). Kommunerna ska samarbeta med regionerna om behandling och stöd till personer med spelproblem (5 kap. 9a§ SoL).

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete

Information för dig som arbetar direkt eller indirekt med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Länsstyrelserna ska stödja kommunerna och regionerna i arbetet med att förebygga och motverka spelmissbruk. 

Ett lokalt förebyggande arbete behövs

Den lokala nivån i det förebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala nivån, till exempel spelregleringen. Men det är på lokal nivå vi arbetar, går i skola, söker stöd och vård, är aktiva i föreningsliv och möter varandra. Det är i vår vardag vi möter spelutbudet och spelar, oavsett om det är på travbanan, i bingohallen, hos spelombudet, på kasinot, hemma hos vänner eller på internet.

Tre kvinnor som sitter i en soffa och samtalar
Foto: Scandinav bildbyrå

Den lokala nivån bidrar till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa. Det handlar om exempelvis ekonomisk trygghet, bra uppväxtvillkor och att elever lämnar skolan med godkända betyg.

För att kommunerna ska kunna rikta de spelförebyggande åtgärderna rätt, behövs en kartläggning av behovet och en anpassning det till de lokala förutsättningarna. Utgå också från statistiken över hur spelandet är fördelat över landet och gör egna kartläggningar.

Exempel på lokala åtgärder och arenor

Det lokalt förebyggande arbetet kan

  • skapa spelfria zoner där barn vistas och bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • tidigt upptäcka om det finns tecken på spelproblem inom olika verksamheter, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • bedöma om utbudet av spel är rimligt i förhållande till befolkningen, och om spelen är placerade på ett acceptabelt sätt i miljön (kommunen kan lämna synpunkter på utplaceringen av spelmaskiner till Spelinspektionen)
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete, till exempel alkohol
  • stödja idéburna organisationer och andra aktörer på lokal nivå, som kan bidra i arbetet.

På den lokala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis

På sidan Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder hittar du information om vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder hur vi kan utveckla förebyggande metoder.

Skillnad mellan kommuners förutsättningar för spelförebyggande arbete

Det finns skillnader i spelande och spelproblem i småkommuner jämfört med övriga kommuner. Även om andelen med någon grad av spelproblem är högre i övriga kommuner så har andelen i småkommunerna minskat i mindre utsträckning mellan 2015-2018 än i övriga kommuner enligt Swelogs

Definition småkommuner

Ungefär fem procent i Sverige bor i en småkommun, det vill säga en kommun med färre än 10 000 invånare. Dessa kommuner utgör dock ungefär en fjärdedel av landets kommuner.

I småkommuner spelar fler om pengar och onlinespel ökar mer

Swelogs 2008 och 2015 visar att det är en högre andel av befolkningen som spelar om pengar i småkommuner och att de som bor i småkommuner satsar mer pengar på spel. Detta kan höra ihop med sociodemografiska skillnader. Spelandet online har ökat mer i småkommunerna jämfört med övriga kommuner, från 6 procent 2008 till 26 procent 2018, jämfört med 9 till 20 procent i övriga kommuner. Spel på nummerspel, hästar, sportspel och vadslagning online har även ökat i de små kommunerna.

Småkommuner arbetar mindre förebyggande med spelfrågan än övriga kommuner

Småkommuner har inte kommit lika långt som övriga kommuner med det förebyggande arbetet med spel om pengar. Det visar en kartläggning från 2017, som gjordes innan problem med spel om pengar ingick i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. En uppföljande kartläggning 2019 visar liknande resultat.

Undersökningarna visar också att

  • småkommunerna i lägre grad både planerade att genomföra förebyggande insatser 2018–2019 och faktiskt genomförde de planerade insatserna, jämfört med övriga kommuner
  • övriga kommuner i högre utsträckning än småkommunerna arbetat med spelfrågan, trots att man inte hade planerat några insatser (86 respektive 67 procent).

Små skillnader i insatser med ett par undantag

I kartläggningen 2019 ställdes även ytterligare frågor om det förebyggande arbetet i kommuner. Bland annat om kommunen använde bedömningsinstrument för att tidigt upptäcka spelproblem bland vuxna, om man hade rutiner och insatser till barn vars föräldrar har spelproblem samt om man samverkade med kamratföreningar. Sammantaget fanns inte några större skillnader mellan småkommuner och övriga kommuner förutom att

  • småkommunerna erbjöd insatser till barn som bor med vuxna med spelproblem i större utsträckning än övriga kommuner (74 respektive 58 procent).
  • övriga kommuner samverkade med kamratföreningar i högre utsträckning än småkommuner (30 respektive 15 procent).

Andelen småkommuner svarade i mindre utsträckning än övriga kommuner på båda enkäterna. I kartläggningen 2019 minskade emellertid skillnaderna: då svarade 63 procent av de småkommuner som deltog i undersökningen respektive 70 procent av övriga kommuner. Enkäterna skickades till samtliga av landets kommuner och av dessa var det 36 procent av småkommunerna och 53 procent av de övriga kommunerna som deltog i båda enkätomgångarna.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.