Uppdaterad 25 november 2019

Spelförebyggande arbete på lokal nivå

Den lokala nivån är viktig i det förebyggande arbetet för spel om pengar. Kommunerna har ett ansvar att förebygga spelproblem enligt socialtjänstlagen.

Kommunerna ska förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap. 7§ SoL). Kommunerna ska även aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar (5 kap. 1§ SoL). Kommunerna ska samarbeta med regionerna om behandling och stöd till personer med spelproblem (5 kap. 9a§ SoL).

Länsstyrelserna ska stödja kommunerna och regionerna i arbetet med att förebygga och motverka spelmissbruk. Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag inom spel om pengar under fliken Myndigheter.

Ett lokalt förebyggande arbete behövs

Den lokala nivån i det förebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala nivån, till exempel för tillgängligheten till spel. Men det är på lokal nivå vi arbetar, går i skola, söker stöd och vård, är aktiva i föreningsliv och möter varandra. Det är i vår vardag vi möter spelutbudet och spelar, oavsett om det är på travbanan, i bingohallen, hos spelombudet, på kasinot, hemma hos vänner eller på internet.

Tre kvinnor som sitter i en soffa och samtalar
Foto: Scandinav bildbyrå

Den lokala nivån bidrar till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa. Det handlar om exempelvis ekonomisk trygghet, bra uppväxtvillkor och att elever lämnar skolan med godkända betyg.

För att kommunerna ska kunna rikta de spelförebyggande åtgärderna rätt, behövs en kartläggning av behovet och en anpassning det till de lokala förutsättningarna. Snabbguiden för drogförebyggande arbete och sidan Evidens spelförebyggande metoder kan vara ett stöd. Utgå också från statistiken över hur spelandet är fördelat över landet och gör egna kartläggningar.

Exempel på lokala åtgärder och arenor

Det lokalt förebyggande arbetet kan

  • skapa spelfria zoner där barn vistas och bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • tidigt upptäcka tecken på spelproblem inom olika verksamheter, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • bedöma om utbudet av spel är rimligt i förhållande till befolkningen, och om spelen är placerade på ett acceptabelt sätt i miljön (kommunen kan lämna synpunkter på utplaceringen av spelmaskiner till Spelinspektionen)
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete, till exempel alkohol
  • stödja idéburna organisationer och andra aktörer på lokal nivå, som kan bidra i arbetet.

På den lokala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis

På sidan Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder hittar du information om vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder hur vi kan utveckla förebyggande metoder.

Skillnad mellan kommuners förutsättningar för spelförebyggande arbete

Det finns skillnader i spelande och spelproblem i småkommuner jämfört med övriga kommuner, enligt Swelogs 2008-2018. Även om andelen med någon grad av spelproblem är högre i övriga kommuner så har andelen i småkommunerna minskat i mindre utsträckning mellan 2015-2018 än i övriga kommuner. 

Definition småkommuner

Ungefär fem procent i Sverige bor i en småkommun, det vill säga en kommun med färre än 10 000 invånare. Dessa kommuner utgör dock ungefär en fjärdedel av landets kommuner.

Fler spelar om pengar i småkommuner och onlinespel ökar

Swelogs 2008 och 2015 visar att det är en högre andel av befolkningen som spelar om pengar i småkommuner och att de som bor i småkommuner satsar mer pengar på spel. Detta kan höra ihop med sociodemografiska skillnader. Spelandet online har ökat mer i småkommunerna jämfört med övriga kommuner, från 6 procent 2008 till 26 procent 2018, jämfört med 9 till 20 procent i övriga kommuner. Spel på nummerspel, hästar, sportspel och vadslagning online har även ökat i de små kommunerna.

Småkommuner arbetade mindre förbyggande 2017

I en kartläggning som från 2017 arbetade de små kommunerna i mindre utsträckning förebyggande än övriga kommuner. Småkommunerna uppgav även i lägre grad än övriga kommuner att man planerade insatser under 2018. De små kommunerna svarade i mindre utsträckning än övriga på enkäten. Kartläggningen gjordes innan problem med spel om pengar ingick i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Metoder att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt 

Länsstyrelsens fortsatta speluppdrag - intervju med Ulrika Ankargren 

Intervju med Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar kommun

Socialtjänstlagen

Utredning och bedömning på kunskapsguiden.se

Kartläggning kommuner 2018-2019

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.