Uppdaterad 10 januari 2020

Myndigheter som arbetar med spel om pengar

Flera myndigheter har uppdrag inom spelområdet. Här kan du läsa om de olika myndigheternas uppdrag. Folkhälsomyndigheten samordnar det nationella arbetet.

Folkhälsopolitiken ska genomsyra alla politikområden. Därför finns en rad myndigheter som har uppdrag inom spelområdet, eller har verksamheter som är viktiga för målområdet som rör spelproblem. Myndigheter med uttalade uppdrag är Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen och länsstyrelserna.

två kvinnor samtalar
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Nationell samordning

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att nationellt samordna åtgärder som rör spel om pengar, mellan relevanta myndigheter och organisationer. Syftet är att tillhandahålla ett samordnat, effektivt och behovsanpassat kunskapsstöd på nationell nivå. 

Läs mer

Nationell samordning spel om pengar

Myndigheter och organisationer som ingår i samordningen

 • Konsumentverket

  Konsumentverket arbetar med tillsyn, kontroller, information, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor, för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster. Som tillsynsmyndighet ansvarar Konsumentverket tillsammans med Spelinspektionen för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig.

  Konsumentverkets arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Myndighetens nationella upplysningstjänst Hallå konsument tipsar konsumenter om bland annat vad de ska tänka på när de spelar om pengar på internet. Myndigheten gör även viss tillsyn av spelbolagen. Konsumentverket ska också stödja kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning med utbildning och information. Det stödjande uppdraget till budget- och skuldrådgivningen framgår även i socialtjänstlagen. På Konsumentverkets extranät Portalen, som konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare har tillgång till, finns viss information om spel om pengar och risk för skuldsättning.

  I regeringens Strategi för att motverka överskuldsättning lyfts behovet av att motverka skuldsättning vid spel om pengar. Konsumentverket har som ett led i strategin arbetat med ett uppdrag kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning. Målet med uppdraget var att personer som har eller riskerar att få problem med skulder, kan få hjälp med sin ekonomiska situation. Uppdraget genomförs i samarbete med Finansinspektionen och Kronofogden, och slutredovisades den 30 juni 2019. Inom uppdraget har även ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor inrättats. Rådet leds av Konsumentverket, och fasta medlemmar är Finansinspektionen, Kronofogden, Kriminalvården, Försäkringskassan och Folkhälsomyndigheten. Rådets sammansättning syftar till att belysa individers
  skuldproblem ur flera perspektiv.

  Konsumentverket och Spelinspektionen har ett delat tillsynsansvar över reglerna för spelbolagens marknadsföring

 • Kriminalvården

  Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. Myndigheten arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och minska återfall i brott.

  Kriminalvårdens arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Myndigheten erbjuder personer inom kriminalvården olika typer av behandlingsprogram, däribland spelprogrammen för klienter med spelproblematik. Programmen erbjuds i två former

  • spelprogrammet
  • internetbaserade spelprogrammet.

  Spelprogrammet kan antingen erbjudas som ett kortare program som kopplas till ett annat missbruksprogram eller som ett längre fristående program. Deltagare i det internetbaserade spelprogrammet utför en större del av programmet självständigt och har till sin hjälp en programledare som stöttar och följer upp.

 • Kronofogdemyndigheten

  Kronofogden har i uppdrag att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Myndighetens vision är ”alla betalar och ingen blir överskuldsatt”.

  Kronofogdens arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Myndighetens åtgärder om spel om pengar handlar främst om förebyggande arbete gällande människors vardagsekonomi och skuldsättning samt stöd till forskning om skuldsättning och spel om pengar.

  Under 2018 finansierade Kronofogden ett forskningsprojekt om högriskspel på nätet och skuldsättning. Satsningen är ett led i myndighetens arbete för att motverka överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap. Projektets syfte var att kartlägga kasinospel online och andra nätbaserade högriskspel i relation till spelattityder, psykisk hälsa, attityder till spelreklam samt låne- och skuldsättningsbeteenden. Forskningsprojektet genomfördes av Lunds universitet.

  Kronofogden arbetar förebyggande för att färre ska bli svårt skuldsatta och fler ska kunna behålla eller skapa balans i sin vardagsekonomi. Det görs bland annat genom att sprida kunskap och information så att fler i ett tidigt skede ska kunna lösa sina ekonomiska problem. Kronofogden har bland annat tagit fram ett undervisningsmaterial för gymnasieskolan. Kronofogden samverkar också med andra i syfte att minska antalet överskuldsatta i samhället och deltar bland annat i Konsumentverkets uppdrag om fördjupad samverkan mot överskuldsättning och i samverkansrådet för budget- och skuldfrågor.

 • Länsstyrelserna

  I varje län finns en Länsstyrelse som ansvarar för att samordna den statliga förvaltningen i länet. Varje Länsstyrelse ska bland annat verka för att nationella mål får genomslag i länet och för att det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen uppnås.

  Länsstyrelsernas arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Länsstyrelserna har fortsatt (regleringsbrev 2020) fått i uppdrag att stödja kommuner och regioner i deras utökade ansvar för spelmissbruk efter lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Länsstyrelsernas uppdrag att stödja genomförandet av lagändringarna ska ske i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen 31 mars 2021.

 • Skolverket

  Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.

  Skolverkets arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Myndigheten har inget särskilt uppdrag att arbeta med spel om pengar. Det mest närliggande området är ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Utifrån läroplanen har elever rätt till undervisning där frågor som rör ANDT integreras i olika ämnen men här ingår inte problem med spel om pengar.

 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsens verksamhet är bred och rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Myndigheten arbetar bland annat med att ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vården och omsorgen, att följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar, samt att ta fram föreskrifter och allmänna råd.

  Socialstyrelsens arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Myndighetens kunskapsstöd om spel om pengar finns på kunskapsguiden.se. Kunskapsstödet innehåller exempelvis kunskap om att uppmärksamma spelproblem, utredning och bedömning samt stöd och behandling av spelproblem. Inom ramen för kunskapsstödet fick Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att genomföra en systematisk litteraturöversikt om behandling med psykologiska metoder eller läkemedel: Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande.

  Socialstyrelsen publicerade i slutet av 2017 nationella rekommendationer för behandling av spelmissbruk och spelberoende.

 • Spelinspektionen

  Spelinspektionen har det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet i Sverige, och ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Myndighetens mål är en sund och säker spelmarknad, där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät. I uppdraget ingår även att motverka illegalt spel.

  Spelinspektionens arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  I arbetet ingår att ge tillstånd till rikslotterier, automatspel, restaurangkasinon och vissa bingospel. Myndigheten ger också tillstånd till lottsedlar samt utrustningar för kontroll och dragning. Spelinspektionen ger tillstånd till alla spel på den reglerade spelmarknaden, förutom de spel som anordnas av Svenska Spel, ATG och Riksgäldens premieobligationer där regeringen ger tillstånd. Spelinspektionen ska även informera och utbilda berörda myndigheter om spel- och lotterilagstiftning. Myndigheten publicerar regelbundet statistik och rapporter om spelmarknaden.

  Spelinspektionen tog under 2014 fram undervisningsmaterialet Prata om spel, som riktar sig till högstadie- och gymnasieskolor. Syftet med projektet var att långsiktigt förändra ungas attityd och beteende kring spel om pengar, och ge målgruppen möjlighet att kritiskt granska spelerbjudandet. En kvalitativ utvärdering gjordes under 2016, där lärarna främst beskrev goda erfarenheter av Prata om spels användbarhet, omfattning och kvalitet. Sedan 2018 ansvarar Kunskapskraft och Media för Prata om spel.

  Funktionen SKRIM (socialt skydd och riskminimering) arbetar med att kontinuerligt inhämta kunskap om spelberoende och skyddsändamål, genom att samverka med andra myndigheter och organisationer.

 • Statens institutionsstyrelse (SiS)

  Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Myndigheten ger vård och behandling till ungdomar med psykosociala problem och till vuxna med missbruksproblem. Myndigheten tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

  SiS arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  Myndigheten har inget särskilt uppdrag att arbeta med spel om pengar. Myndigheten har utvärderings- och dokumentationssystem där det ingår frågor om spel om pengar.

  • DOK för LVM-hem
  • ADAD för ungdomshem
 • Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKR är en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner med uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

  SKR:s arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem

  I SKR:s roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Det omfattar att stödja kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete. En prioritet är minskade hälsoskillnader. SKR arbetar bland annat med missbruk och beroende som omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende. Med anledning av förändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018 ingår nu även arbete med spelmissbruk. Inom missbruks- och beroendeområdet ger SKR bland annat expertstöd, intressebevakning och stöd.