Uppdaterad 3 januari 2019

Utveckla förebyggande metoder

Spelproblem går att förebygga. För att arbetet ska vara kunskapsbaserat och effektivt behöver vi veta vilka metoder som har bäst effekt och föra en dialog med de som berörs av insatserna. Metoderna bör utgå från risk- och skyddsfaktorer.

Forskning visar att flera åtgärder inom utbildning, tillgänglighet och spelutformning är lovande. Men metodutvecklingen behöver fortsätta. Vi behöver veta mer om vilka metoder som har bäst effekt.

Det förebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat och ske dialog med de som berörs av insatserna. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt inspiration från alkoholområdet är viktiga delar för att utveckla metoder inom spelområdet.

Illustration

Fler metoder behövs

Spelproblem går att förebygga

Forskning om olika metoder för att förebygga spelproblem finns samlad i en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten. Översikten visar på möjligheter och styrkor för olika metoder. Men det saknas fortfarande kunskap inom flera områden. Därför är det viktigt att metodutvecklingen fortsätter.

För att utveckla nya metoder bör vi

  • utgå från forskningen om spelförebyggande metoder
  • utgå från risk- och skyddsfaktorer
  • kombinera åtgärder på flera nivåer
  • inspireras av erfarenheterna av alkoholförebyggande arbete
  • integrera uppföljning i det förebyggande arbetet.

Utgå från risk- och skyddsfaktorer

När vi utformar åtgärder och identifierar riskgrupper, bör man därför utgå från kunskapen om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem.

Kombinationsprogram har bättre effekt

Program som kombinerar åtgärder på flera preventionsnivåer samtidigt, har mer långsiktig effekt än program som riktar in sig på en nivå åt gången. Det beror på att risk- och skyddsfaktorerna på alla nivåer påverkar varandra.

Att begränsa tillgängligheten och parallellt genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser, är ett exempel på förebyggande arbete på flera nivåer samtidigt.

Läs mer om preventionsnivåer.

Använd kunskap och erfarenhet från alkoholområdet

I brist på utvärderade metoder för att förebygga spelproblem, kan spelområdet inspireras av kunskapen om att förebygga alkoholproblem.

Integrera uppföljning i det förebyggande arbetet

Uppföljning är alltid en viktig del i förebyggande arbete. När vi utvecklar förebyggande metoder mot spelproblem, är uppföljning extra viktigt. Det beror på att området fortfarande är ganska nytt, och evidensen för olika metoder behöver utvecklas. Läs mer om uppföljning.

Det spelförebyggande arbetet är ofta svårt att utvärdera. Det beror på att effekterna på folkhälsan kan synas först efter lång tid. Verkligheten är också mer komplex än isolerade försöksmiljöer – det är många faktorer som spelar in.

Vi behöver därför avsätta resurser för att utvärdera våra insatser. Det finns ofta även värdefulla erfarenheter ute i samhället, som inte är vetenskapligt dokumenterade.

Läs mer

Vägledning för kvalitetssäkrat arbete
Metoder och planeringsverktyg
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga