Uppdaterad 6 augusti 2020

Fas 1. Kartläggning och analys

Innan ni planerar en åtgärd, behöver ni undersöka omfattning och fördelning av spelandet och spelproblemen, hur de uttrycks i befolkningen, samt möjliga orsaker och bidragande faktorer till behoven till åtgärderna. Det säkerställer att åtgärden är nödvändig och att ni riktar den mot rätt behov och målgrupper.

Ladda ner checklista

Ladda ner checklista för spelförebyggande åtgärder för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 1: 

  1. Skaffa kunskap om relevant lagstiftning och andra styrdokument
  2. Kartlägg situationen
  3. Beskriva behovet - motivera insatsen       
  4. Genomför målgruppsanalys                                                           

1. Skaffa kunskap om relevant lagstiftning och andra styrdokument

Alla förebyggande åtgärder ska stämma med aktuella policyer och styrande dokument på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Ni behöver också beakta andra vägledningar, till exempel bindande krav och riktlinjer.

2. Kartlägg situationen

Inhämta kunskap om hur omfattande spelandet och spelproblemen är i befolkningen, liksom hur fördelningen ser ut. Använd kvantitativa eller kvalitativa metoder, eller båda. Använd befintliga data, om det finns tillgång till data av hög kvalitet.

Kartläggningar behövs på lokal, regional och nationell nivå. Det finns ofta stora lokala och regionala skillnader, till exempel i hur mycket skolungdomar spelar om pengar. Därför finns det ofta skäl att ta fram lokala och regionala siffror. Kunskapen behövs för att kunna avgöra vilka åtgärder ni ska prioritera, och om de ska vara generella eller riktade till särskilda grupper eller individer.

Ålder spelar roll 
Kartläggningar av barns och ungas spelande och spelproblem behövs, eftersom vi vet att detta ökar risken för att utveckla problem senare i livet. Kartläggningar av vuxnas spelande och spelproblem behövs, eftersom vi vet att barn och unga kan drabbas av vuxnas spelande och spelproblem.

Kön påverkar spelande och spelproblem 
Män har varit överrepresenterade både när det gäller spelande och spelproblem. Men enligt Swelogs har andelen kvinnor 45–64 år med problemspelande ökat under perioden 2008–2015. Swelogsdata från 2018 pekar mot att andelen kvinnor som har allvarliga spelproblem (PGSI8+) har ökat och att andelarna män och kvinnor i denna grupp nu är lika stora.

Kartlägg olika nivåer av problem och negativa konsekvenser 
Eftersom omfattningen, fördelningen och konsekvenserna av spelproblem förändras över tid behöver kartläggningar genomföras regelbundet.

3. Beskriva behovet - motivera insatsen

Dokumentera resultaten från kartläggningen och sätt in dem i sitt sammanhang, för att motivera behovet av åtgärden. Analysera de åtgärder som redan finns, för att förstå hur den nya åtgärden kan komplettera det nuvarande utbudet eller integreras i det.

4. Genomför målgruppsanalys

Kartläggningen kompletteras med insamlade data om målgruppen, till exempel information om risk- och skyddsfaktorer. Förståelse för målgruppen och deras vardag är en förutsättning för ett effektivt, kostnadseffektivt och etiskt hållbart förebyggande arbete.

Fas 1. Kartläggning och analys
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Skaffa kunskap om relevant lagstiftning och andra styrdokument      
2. Kartlägg situationen      
3. Beskriva behovet - motivera insatsen      
4. Genomför målgruppsanalys      

Denna fas kan utföras parallellt med Fas 2. Resursbedömning, eller efter den.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

Spel om pengar bland unga

Spelproblem bland unga