Uppdaterad 28 februari 2019

Fas 3. Projektutformning

Projektutformningen beskriver åtgärdens innehåll och struktur. Det är grunden för en riktad, sammanhängande och realistisk planering. Den tidigare bedömningen av målgruppens behov och tillgängliga resurser ska bidra till att definiera åtgärdens centrala delar.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 3:

  1. Definiera målgruppen
  2. Använd en teoretisk modell
  3. Definiera mål på lång, medellång och kort sikt
  4. Definiera sammanhanget
  5. Hänvisa till vetenskapligt stöd för effektivitet
  6. Fastställ tidsplanen       

Om ni vill anpassa en befintlig åtgärd i stället för att utveckla en egen, läs mer under fas 4.

1. Definiera målgruppen

En tydlig definition av målgruppen garanterar att åtgärden riktar sig till rätt personer. Målgruppen kan bestå av individer, grupper, familjer, skolor, organisationer och hela samhällen. För vissa åtgärder kan man behöva skilja mellan den egentliga målgruppen, till exempel unga som befinner sig i riskzonen, och den intermediära (mellanliggande) målgruppen, till exempel föräldrar, lärare och vänner. 

2. Använd en teoretisk modell

Basera alla åtgärder på välgrundade teoretiska modeller. Det bidrar till att identifiera relevanta risk- och skyddsfaktorer för beteenden, och fastställa lämpliga mål och syften. Använd en modell som passar åtgärdens specifika sammanhang.

En teoretisk modell är en uppsättning sammanhängande antaganden, som förklarar hur och varför en åtgärd sannolikt kommer att ge resultat i målgruppen. Läs mer om modeller och teorier.

3. Definiera mål på lång, medellång och kort sikt

Utan tydliga mål finns en risk att det förebyggande arbetet bedrivs för dess egen skull, istället för att gynna målgruppen. Sätt mål på flera nivåer:

  • Mål på lång sikt: effektmål som beskriver åtgärdens långsiktiga inriktning, allmänna idé, syfte eller avsikt.
  • Mål på medellång sikt: resultatmål som utgörs av tydliga kriterier för hur man ska nå åtgärdens slutresultat.
  • Mål på kort sikt: aktivitetsmål som beskriver den omedelbara eller intermediära förändringen hos deltagarna, som krävs för att uppnå målen på medellång sikt.
  • Operativa kortsiktiga mål: beskriver de åtgärder som krävs för att uppnå målen på medellång och kort sikt. 

4. Definiera sammanhanget

Sammanhanget är den sociala och/eller fysiska miljö i vilken åtgärden genomförs. Kartläggningen och analysen kan visa att en eller flera sammanhang är relevanta. 

5. Hänvisa till vetenskapligt stöd för effektivitet

Det är viktigt att använda de kunskaper som finns om vad som fungerar på området problem med spel om pengar. Integrera befintliga vetenskapliga resultat med praktikers erfarenheter. Det ökar sannolikheten att åtgärden är relevant i det specifika sammanhanget. 

6. Fastställ tidsplanen

Se till att ni har en realistisk tidsplan. Planen är ett schema över aktiviteter och leveransdatum. Den kan uppdateras under genomförandet, för att spegla den faktiska utvecklingen.

Fas 3. Projektutformning
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Definiera målgruppen      
2. Använd en teoretisk modell      
3. Definiera mål på lång, medellång och kort sikt      
4. Definiera sammanhanget      
5. Hänvisa till vetenskapligt stöd för effektivitet      
6. Fastställ tidsplanen      

Den här fasen kan genomföras samtidigt som Fas 5. Ledning och mobilisering av resurser.