Uppdaterad 28 februari 2019

Fas 5. Ledning och mobilisering av resurser

Implementeringen kan inte påbörjas förrän alla resurser finns på plats. Sätt ramarna för åtgärden i en projektplan. Gör en budget och inrätta teamet som ska arbeta med åtgärden. Rekrytera deltagare och förbered det material som behövs.

Ladda ner checklista

 Ladda ner en checklista för stöd i planeringen av det spelförebyggande arbetet.

Följande steg ingår i Fas 5:

 1. Utarbeta en projektplan
 2. Upprätta en budget
 3. Inrätta teamet 
 4. Rekrytera och behåll deltagare 
 5. Förbered material 
 6. Tillhandahåll en beskrivning av åtgärden                                                      

1. Utarbeta en projektplan

Genom att följa vissa rutiner kan vi planera och genomföra åtgärden på ett systematiskt sätt. I senare faser följer man upp arbetet mot projektplanen i syfte att bedöma om åtgärden har genomförts så som det var avsett eller om något behöver justeras.  

Projektplanen ska också belysa och hänvisa till de viktigaste delarna i åtgärden, till exempel målgruppens behov, åtgärdens mål, den teoretiska modellen, aktiviteter, och indikatorer och referensvärden för utvärdering. Använd en logisk modell för detta. Exempel på modeller finns i en engelsk manual för förebyggande arbete och utvärdering.  

2. Upprätta en budget

Fastställ budgeten, för att balansera de medel ni behöver och de medel ni har. Om ni behöver mer medel, behöver ni klargöra hur mycket som behövs, eller hur projektplanen behöver ändras.

3. Inrätta teamet

Teamet består av de människor som arbetar med åtgärden, till exempel med att leda, genomföra eller utvärdera. Roller och ansvar ska fördelas på ett sätt som garanterar att alla uppgifter tilldelas och utförs av de personer som är bäst lämpade för dem. 

4. Rekrytera och behåll deltagare

Rekrytera deltagare från den definierade målgruppen på ett metodologiskt och etiskt sätt, genom att

 • välja lämpliga personer från målgruppen
 • informera dem om åtgärden
 • erbjuda dem att medverka
 • värva dem
 • se till att de påbörjar och avslutar åtgärden
 • identifiera och undanröja hinder för deltagande.

Detta steg är mest relevant för indikerade och selektiva projekt. Vid universella projekt kan man i stället ha kontakt med målgruppen genom exempelvis fokusgrupper. Läs mer om universell, selektiv och indikerad preventionsnivå.

5. Förbered material

Gå igenom vilket material som krävs för åtgärdens genomförande, till exempel material, verktyg för uppföljning och utvärdering samt teknisk utrustning.  

6. Tillhandahåll en beskrivning av åtgärden

En skriftlig beskrivning ger en tydlig översikt över åtgärden och ger intressenterna information. Om beskrivningen används vid deltagarrekrytering ska särskild vikt läggas på eventuella risker och fördelar för deltagarna. 

Fas 5. Ledning och mobilisering av resurser
MomentUppfylltÅtgärderNär
1. Utarbeta en projektplan      
2. Upprätta en budget      
3. Inrätta teamet      
4. Rekrytera och behåll deltagare      
5. Förbered material      
6. Tillhandahålla en beskrivning av åtgärden      

Den här fasen kan utföras samtidigt som Fas 3. Projektutformning.