Utgångspunkten för allt förebyggande folkhälsoarbete är hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan. Faktorer som leder till spelproblem kan vara knutna till individen själv, men också till det sociala sammanhanget med familj, vänner och arbete. Samhällsstrukturella faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet påverkar också. Ett framgångsrikt förebyggande arbete fokuserar på att stärka identifierade skyddsfaktorer och motverka identifierade riskfaktorer.

Tre nivåer av förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet består av åtgärder på tre nivåer:

  • Åtgärder riktade till hela befolkningen som vidtas innan problemen har utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten av spel, öka tillsynen av spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor.
  • Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel handla om att genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser till dem som spelar.
  • Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om behandling av individer med pågående spelproblem eller personer som har återfallit i spelproblem.

Kombinationsprogram har bättre effekt

Forskning har visat att program som kombinerar åtgärder på flera nivåer samtidigt har bättre långsiktig effekt i det förebyggande arbetet än program som riktar in sig på en nivå åt gången. Detta eftersom risk- och skyddsfaktorerna på samtliga nivåer påverkar varandra. Att begränsa tillgängligheten och parallellt genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser är ett exempel på förebyggande arbete där man arbetar på flera nivåer samtidigt.

Kvalitetssäkra arbetet

Det förebyggande arbetet är ett ständigt förbättringsarbete. Ju mer systematiskt arbetet planeras, genomförs och följs upp, desto mer effektiva kommer åtgärderna att bli. I brist på utvärderade metoder för att förebygga spelproblem rekommenderas de etablerade metoderna för att förebygga alkoholproblem.

Ett sätt att kvalitetssäkra det förebyggande arbetet är att följa de åtta faserna i den projektcykel som European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) har tagit fram. Varje fas inleds med en beskrivning av momentet och följs sedan av vägledande punkter för själva genomförandet. Varje fas avslutas med en checklista.

De åtta faserna i förebyggarcykeln:

Fas 1. Kartläggning och analys
Fas 2. Resursbedömning
Fas 3. Projektutformning
Fas 4. Utformning av åtgärder
Fas 5. Ledning och mobilisering av resurser
Fas 6. Genomförande och uppföljning
Fas 7. Uppföljning och utvärdering
Fas 8. Förbättring och spridning

Modell över Kunskapsstödet för att förebygga spelproblem. Modellen beskriver de tre delarna i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem, allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem, kunskap och fokus på barn och unga samt vägledning för det förebyggande arbetet där förebyggarcykeln används.

Läs mer

Att förebygga spelproblem: En kunskapsöversikt och en systematisk litteraturöversikt
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar
Systematisk litteraturöversikt: Metoder för att förebygga spelproblem
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga