Uppdaterad 2 juli 2018

Alna stödjer arbetsplatser att arbeta förbyggande mot spelproblem

Alna har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten utvärderat projektet "Spelförebyggande insatser för arbetslivet". Vi har intervjuat Tommy Andersson (projektledare/hälsovetare) och Kristina Sundqvist (leg. psykolog/FoU-ansvarig) som arbetar på Alna för att få veta mer om deras arbete.

Syftet med projektet var att utvärdera verktyg som ska hjälpa arbetsgivare att hantera spelproblem. Verktygen har Alna tagit fram i tidigare projekt som finansierats av Folkhälsomyndigheten.

Tommy Andersson (projektledare/hälsovetare) och Kristina Sundqvist (leg. psykolog/FoU-ansvarig)
Fotografi. Tommy Andersson (projektledare/hälsovetare) och Kristina Sundqvist (leg. psykolog/FoU-ansvarig)

Vad är huvudresultatet från projektet ”Spelförebyggande insatser för arbetslivet”?

– Huvudresultatet från projektet som inkluderade policyarbete, kompetensutveckling och verktyg för implementering var:

  • Att fler chefer är medvetna om att de nu har en policy som hanterar spelproblem och annat skadligt bruk på arbetsplatsen, inte bara alkohol och droger.
  • Fler vet vart de ska vända sig när de är oroliga eller anar att de själva, en kollega eller en medarbetare har problem.
  • Cheferna är mer benägna att ta ett samtal när de anar att en medarbetare har problem. De upplever dessutom att de har mer kunskap och känner sig mer säkra på hur de ska hantera en medarbetare som de anar har problem med spel eller annat skadligt bruk.

Hur kan arbetsgivaren arbeta för att förebygga spelproblem på arbetsplatsen?

– En arbetsgivare behöver först bli medveten om att spelproblem kan påverka arbetsplatsen och ta ett beslut om att det finns ett värde i att arbeta förebyggande med spelproblem på ett likvärdigt sätt som för alkohol eller droger. Sedan kan man arbeta med:

  • organisationskulturen (vinlotterier, lotter som gåva, tips- och travgrupper)
  • inkludera spel i policy (gå från en alkohol- och drogpolicy till en policy vid riskbruk och skadligt bruk)
  • kompetensutveckling för nyckelpersoner (tidiga signaler, roll och ansvar, samtalet som verktyg)
  • implementering ner på medarbetarnivå (policy, kompetens).

Arbetsgivaren kan ta hjälp av företagshälsovården eller Alna. Detta så att cheferna kan fortsätta att vara chefer och fortsätta att säkerställa arbetsplatsen som de gör i andra frågor. Cheferna behöver inte vara experter på spelproblem och annat skadligt bruk på arbetsplatsen. De behöver vara experter på att veta vart man vänder sig internt och externt när en person inte fungerar på arbetsplatsen.

Om Alna

Alna hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk i arbetslivet genom råd, stöd, utredning och behandling i individärenden, utbildningar, utforma och implementera policy, utveckla arbetssätt och metoder.

Alna finns i hela Sverige och ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden.

Vad är era två främsta tips på vad arbetsgivare ska tänka på för att förbygga spelproblem?

– Medvetenhet. Spelproblem kan innebära stora problem för en person och i förlängningen arbetsplatsen i form av mående, hälsa, beteende, förskingring och stölder.
– Det finns några nycklar i det förebyggande och det efterhjälpande arbetet som policyarbete, kompetensutveckling, implementering och rutiner vid akuta händelser.

Skiljer sig spel om pengar från att arbeta med att förbygga problem på andra områden på arbetsplatsen?

– Det skiljer sig inte mycket. Organisationen behöver arbeta med företagskulturen, policy, kompetensutveckling och implementering oavsett om vi pratar om alkohol, läkemedel, droger eller psykisk ohälsa. Om organisationen vill komma in tidigt för att hjälpa/stödja en person och organisationen måste de agera utifrån tidiga signaler som korttidsfrånvaro, humörsvängningar, stresskänslighet, problem i arbetsgruppen, kundklagomål. Detta kan vara tecken på alkohol, läkemedel, droger, stress, relationsproblem, men det kan också vara signaler på att en person har problem med spel om pengar.

Vad kan medarbetare på en arbetsplats tänka på för att minska spelproblem?

– Att vara medveten om att cirka två procent av Sveriges befolkning (16–84 år) har problem med spel om pengar. Någon kollega kan ha spelproblem vilket kan vara bra att ha med i tanken när det gäller till exempel tipsgrupper. Våga agera när någon i din närhet inte verkar må bra eller inte fungerar på arbetsplatsen. Om du inte vill ta det direkt med berörd person så ta hjälp av chef, skyddsombud eller HR på arbetsplatsen. Se till att läsa igenom er policy, ställ frågor till din chef om du inte förstår och ifrågasätt varför inte spel om pengar omfattas av policyn om så är fallet.

Vad kan arbetsgivaren tjäna på att aktivt arbeta med att förebygga spelproblem på arbetsplatsen?

– Varje procent en person ökar sin fysiska och mentala närvaro kommer att minska fel, förbättra kommunikation och öka produktion. Det gäller den person som är drabbad, någon i arbetsgruppen som inte behöver täcka upp längre eller en chef som kan fokusera på andra personer eller uppgifter. Om man aktivt jobbar förebyggande med spelproblem på arbetsplatsen byggs en kultur av att det är ok att ha problem även med spel, att söka hjälp och som kollega att agera, vilket skapar insikt om att jag kommer att få hjälp/stöd om jag behöver om jag själv medverkar till det.

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet – Praktisk tillämpning och utvärdering
Alnas mall om hur förebyggande arbete om spelproblem och annat skadligt bruk i arbetslivet kan läggas upp
Alnas checklista om hur chefer kan agera vid misstanke om spelproblem