Uppdaterad 2 juli 2018

Folkhälsomyndigheten om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen

Intervju om lagändringen i socialtjänstlagen med Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Riksdagen har beslutat att spelmissbruk ska skrivas in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vad är dina tankar om förslagen?

Fotografi. Johan Carlson
Fotografi. Johan Carlson generaldirektör på Folkhälsomyndigheten

Det är mycket positivt. Att spelproblem finns inskrivet i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ger en grund för det förebyggande arbete på lokal och regional nivå om spelproblem som Folkhälsomyndigheten efterfrågat. Det innebär också bättre förutsättningar att tillgodose behovet av vård och stöd för personer med spelproblem och deras anhöriga. Idag är tillgången till adekvat stöd och behandling ojämnt fördelad över landet. Lagändringen kan bidra till att säkerställa att alla, oavsett var i landet den hjälpsökande bor, kan få det stöd personen behöver.

Vad innebär lagändringen för kommuner och landsting?

Lagändringen kommer att innebära stora omställningar för många kommuner. Det är inte så att kommunerna är negativa till denna förändring. Tvärtom så vet vi att kommuner och landsting upplever ett behov av förebyggande arbete kring spelproblem men även att behovet av kunskap om spelproblem och förebyggande arbete mot spelproblem är stort. I en enkät som Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting genomförde år 2015, uppgav 90 procent av kommunerna att de behövde mer kunskap om spelproblem inför en ändring av socialtjänstlagen. 17 av 19 regioner och landsting ansåg att de behöver kunskap om spelproblem eller om förebyggande arbete mot spelproblem.

Spelproblem är en folkhälsofråga som drabbar många och kan ge allvarliga negativa konsekvenser. Dessutom lever ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan hälften är barn, i samma hushåll som någon som har spelproblem. För de anhöriga får spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress, dålig ekonomi med mera. Därför är det viktigt med kartläggning, tidig upptäckt och förebyggande arbete på lokal nivå.

Vilket stöd finns för kommuners och landstings förebyggande arbete kring spel?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att ge vägledning och stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder. Kunskapsstödet kan du ta del av via spelprevention.se och kunskapsguiden.se.

Socialstyrelsens kommer även att till årsskiftet ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling vid spelmissbruk om pengar. Information om Socialstyrelsens kunskapsstöd finns på kunskapsguiden.se. Socialstyrelsen har även i uppdrag att ta fram specifika behandlingsrekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Behandlingsstödet riktar sig till professionella som möter, identifierar, diagnosticerar och behandlar personer med spelmissbruk och spelberoende.

Vad gör Folkhälsomyndigheten inom området spel om pengar?

Förutom att vi tar fram kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande arbete och driver kunskapswebben spelprevention.se, så ansvarar vi för den nationella samordningen när det gäller åtgärder om spel om pengar. Vi fördelar även medel till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige. Vi har även i uppdrag att bedriva befolkningsstudien Swelogs som är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Vi svarar också på remisser om spelfrågor och ingår i flera nätverk, som branschrådet Oberoende spelsamverkan.

Läs mer

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Besök kunskapsguiden.se

Här kan du läsa om bland annat stöd och behandling, utredning och bedömning och hur du kan uppmärksamma spelproblem. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. innehållet riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.