Uppdaterad 2 juli 2018

Folkhälsomyndigheten om spellicens-utredningen

Intervju om spellicensutredningen med Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Spellicensutredningen har lämnat sitt betänkande angående omreglering av spelmarknaden till regeringen. Vad är dina tankar om förslagen?

Fotografi. Anna Jansson
Fotografi. Anna Jansson enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Spelregleringen kan ge bättre förutsättningarna för det förebyggande arbetet eftersom den ska omfatta alla aktörer på den svenska spelmarknaden. Men det finns också en risk att utredningens förslag kan leda till ökade spelproblem och troligen kommer spel online att öka. Spel online har redan en högre andel personer med spelproblem än andra spelformer.

Kan du nämna några förslag i utredningen som kan bidra till att begränsa de negativa konsekvenserna av spel om pengar?

Det finns positiva förslag som gäller till exempel åldersgränser, spelgränser i form av belopp, möjlighet att stänga av sig själv, registrering av spelare, omsorgsplikt för spelföretag och regler om måttfull marknadsföring. Men det behövs mer. Vi tycker att spelformer med hög riskpotential som till exempel kasinospel online antingen ska lyftas in under de statliga licenserna eller kompletteras med förebyggande åtgärder i samhället och med fler och effektiva spelansvarsåtgärder.

Ser du något som saknas?

Kopplingen mellan spelautomater och alkoholservering behöver ses över. Att samtidigt dricka alkohol och att spela gör att den totala risken att utveckla spelproblem ökar.

Utifrån ett folkhälsoperspektiv behöver utredningens förslag kompletteras med omfattande förebyggande åtgärder från andra aktörer än de som arrangerar spel. Till exempel kommuner, landsting, länsstyrelser, nationella myndigheter och idéburna organisationer. Ett sätt att engagera fler aktörer med kunskap om lokala förutsättningar är att bygga upp en organisation för tillsyn och tillsynsvägledning, som påminner om den som finns inom till exempel alkohol- och tobaksområdena.

Det finns en proposition om att spelproblem ska skrivas in i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen vid årsskiftet – vad spelar detta för roll i sammanhanget?

Eftersom vi ser risker med omregleringen är det positivt med förändringar som ökar kommunernas och landstingens ansvar att arbeta förebyggande och att samverka kring beroende- och missbruksvård. Stärkt samarbete mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå kan leda till ett effektivt, mer samordnat och kunskapsbaserat förebyggande arbete. Då ökar chanserna att motverka spelproblemen i samhället.

Vikten av att utvärdera och följa upp omregleringen tas upp i utredningen, hur ser du på det?

Vi håller med om att det är viktigt att följa upp effekterna av en ny spelreglering. Konsekvenserna för olika grupper i samhället behöver analyseras med bland annat fokus på unga, personer som bor i utsatta områden och att ha ett genusperspektiv. Folkhälsomyndigheten arbetar med ett uppdrag där vi ser över om det behövs ett uppföljningssystem inom området spel om pengar och hur det i så fall skulle kunna se ut. Myndigheten tar också fram olika typer av kunskapsstöd som kan användas i det förebyggande arbetet.

Läs mer

Läs utredningen "Omreglering av spelmarknaden"