Uppdaterad 2 juli 2018

Gott samarbete mellan kommun och länsstyrelse i Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar kommun har tillsammans anordnat en kunskapsdag om spel om pengar. Detta som en uppstart i arbetet med att stödja kommuner och landsting i genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Vi på spelprevention har intervjuat Olof Emilsson (ANDT-samordnare) på Länsstyrelsen i Kalmar län och Kjell Lindberg (drogsamordnare) på Kalmar kommun för att få veta mer om deras samarbete kring spel om pengar.

Hur ser samarbetet ut mellan länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar kommun för att förebygga spelproblem? 

Olof Emilsson (ANDT-samordnare) på Länsstyrelsen i Kalmar län och Kjell Lindberg (drogsamordnare) på Kalmar kommun
Fotografi: Olof Emilsson (ANDT-samordnare) på Länsstyrelsen i Kalmar län och Kjell Lindberg (drogsamordnare) på Kalmar kommun

- Arbetet med spelproblem är i sin linda eftersom uppdraget att arbeta med spel om pengar kom den 1 januari i år. Tillsammans anordnar nu länsstyrelse och kommun en kunskapsdag för att sprida kunskap bland medarbetare om spel om pengar. Dagen kan ses som en uppstart på arbetet om spel om pengar.

Kjell och Olof berättar att de sedan länge har ett gott samarbete med ANDT-arbetet samt om risk- och skyddsfaktorer kopplade till ANDT som de nu kan bygga vidare på.

Vilka ytterligare samarbeten finns/behövs i kommunen/länet för att kunna arbeta förebyggande mot problem med spel om pengar?

- Det viktiga är att hela kedjan håller ihop, förebyggande arbete, tidig insats och vård och behandling, både inom socialförvaltningen och inom landsting, menar Kjell. Att man utgår från befintliga ANDT-grupper och bygger på med S för Spel.

Olof tillägger att arbetet behöver breddas med fler samverkanspartners och föreningslivet behöver vara med på ett tydligare sätt än för ANDT. Där det finns befintliga nätverk, arbete och förtroende att bygga vidare på. Spelfrågan ligger nära ANDT, även om det inte handlar om en substans. Skolan är alltid en viktig aktör att få med.

Hur arbetar kommun/länsstyrelse förebyggande mot spelproblem?

- Länsstyrelsens uppdrag är att stötta huvudmän, kommun och landsting i deras arbete och vi får vara lyhörda och se vad vi kan hjälpa till med, säger Olof. Kunskapsdagen är en bra uppstart för att visa på det kunskapsstöd som finns hos Folkhälsomyndigheten och Kunskapsguiden.se.

- Kalmar kommun har användning av kartläggningar gjorda av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) när det gäller spel om pengar bland skolelever (årskurs 9 och år 2 gymnasiet). Vi behöver dock bättre kartläggningar när det gäller den vuxna befolkningen, berättar Kjell.

Hur arbetar/kommer ni att arbeta för att förebygga och motverka ungas spelproblem utifrån Socialnämndens ansvar?

Via kommunens ANDT-grupper kommer vi att bygga ut med även spel om pengar. Kommunen har redan grupper för högstadiet, gymnasiet och studenter på Linnéuniversitetet. Vård och behandling för spelproblem pågår sedan tidigare i kommunen inom alkohol- och drogmottagningen. På länsstyrelsen ska de titta på om arbetet med risk- och skyddsfaktorer gällande ANDT behöver utökas eller anpassas för att även täcka in spel om pengar.

Vilka behov ser ni inom kommun/län för att arbeta förebyggande mot problem med spel om pengar?

- Precis som med ANDT är all hjälp avseende kunskapsstöd och bra metoder från nationell nivå alltid efterfrågat och välkommet. Men där tycker jag det ser lovande ut avseende spel om pengar, säger Olof.

Kjell tillägger att det behövs information både till de som ska arbeta med frågan och till övrig befolkning. När den nationella ANDT-strategin skrivs om är det viktigt att även lägga till ett S samt tydliga mål. Detta gäller även för den regionala och kommunala strategin.

Vilken kunskap behövs om spelproblem i kommun/länsstyrelse för att arbeta förebyggande mot problem med spel om pengar?

Både Olof och Kjell efterfrågar att veta vilka metoder som fungerar att arbeta med i kommun och län för att förebygga spelproblem. Även kunskap om hur arbetet med risk- och skyddsfaktorer kan anpassas och kompletteras för att även täcka in spel om pengar behövs, säger Olof.

Ser ni en överlappning mellan det förebyggande arbetet och stöd och behandling i kommunen/länet?

Kjell arbetar på Socialförvaltningen i Kalmar och har en bra dialog med chefen för vård och behandling för att få ihop hela kedjan berättar han. Olof säger att det vore önskvärt att det ska se ut så, men det är för tidigt att säga hur arbetet i länet ser ut som helhet. Kommunerna och landstinget ligger olika långt fram.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Risk- och skyddsfaktorer för unga

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Länsstyrelsen i Kalmar län

Kalmar kommun