Uppdaterad 2 juli 2018

Lagändring ger det förebyggande arbetet bättre förutsättningar

Vi har intervjuat Emma Johansson som deltog på konferensen "Kunskap om problem med spel om pengar" den 23 januari. Emma Johansson är enhetschef för 18 till 24-enheten vid socialtjänsten i Lunds kommun. Idén bakom enheten är att erbjuda Lunds unga kommuninvånare, 18-24 år, en väg in till socialtjänstens alla stödinsatser.

Varför har Lunds kommun en riktad verksamhet till gruppen 18-24 år?

Emma Johansson
Fotografi: Emma Johansson

- Det här är en grupp som vi tycker har hamnat lite mellan stolarna. Målgruppen är fortfarande ung men samtidigt myndig. Därför behöver vi använda ett annat förhållningssätt och andra arbetsmetoder än vad vi traditionellt erbjuder. Genom att samla olika specialistkompetenser under samma tak har vi möjlighet att tidigt identifiera faktorer i de ungas livssituation som riskerar att utvecklas till problem och vända trenden utifrån en helhetssyn på individens hela problematik. Alla som arbetar här bidrar med sin specialistkompetens för att ge de unga vuxna ett stöd som omfattar alla tänkbara frågor. Det kan till exempel handla om försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor, beroendeproblematik, hedersvåld, kriminalitet eller annat stöd. Målet är alltid att stärka deras självständighet.

Hur når ni ut till den här gruppen?

- De flesta ansöker själva om stöd från någon del av vår enhet och vi kopplar därefter in fler delar utifrån just den individens behov. När de berättar om verksamheten för sina vänner och bekanta så sprider sig informationen om att vi finns snabbt. Vi har hittills inte upplevt något behov av att marknadsföra oss på något annat sätt.

Har du uppmärksammat några förändringar i er verksamhet under de här åren?

- Pressen på de unga vuxna upplever jag har eskalerat för varje år. Ett problem i livssituationen får ofta följdverkningar som skapar nya problem. Vi ser en allt högre grad av samsjuklighet. Ju mer vi som arbetar på enheten lär känna varandra, desto bättre blir vi på att ta vara på varandras kompetens och erfarenheter och vi utvecklar hela tiden nya effektivare sätt att samarbeta. Jag tycker att vi har blivit bättre på att ta ett helhetsgrepp om de ungas livssituation och se bortom de specifika problem som de söker stöd för att lösa.

Hur arbetar ni med spelproblem?

- Vår kunskap om hur vi kan arbeta förebyggande behöver definitivt stärkas. Idag upplever jag att vi kommer in för sent, när problemen redan är stora. Tack vare lagförändringarna får vi större incitament att ge det förebyggande arbetet högre prioritet och större plats. Idag kommer vi oftast i kontakt med spelproblematiken i samband med att de unga kommer till oss för försörjningsstöd. Just nu håller vi på att kartlägga vilka specifika öppenvårdsinsatser vi ska erbjuda när det gäller spelproblem.

Har du tagit del av Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd?

- Ja, jag upplever att de kommer att vara ett bra stöd i utvecklingen av vårt erbjudande om stöd och behandling av spelproblem. Jag saknar dock specifik kunskap kring framgångsrikt förebyggande arbete riktad till unga vuxna. Jag är också lite förvånad över att Socialstyrelsen fokuserar på KBT. Vi har goda erfarenheter av tolvstegsprogram* vid behandling av spelproblem, speciellt vid samtida missbruk av alkohol eller droger, och tycker att det har fungerat bra.

*Det saknas vetenskapliga studier av tolvstegsbehandling för spelproblem.

Läs mer

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
Kunskapsstödet förebygg spelproblem