Propositionen följer den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i december. Den nya regleringen föreslås bygga på ett licenssystem där alla aktörer på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Regleringen ska gälla allt spel om pengar som tillhandahålls i Sverige, vilket också innebär spel via internet.

Negativa konsekvenser av spel ska begränsas

Den nya regleringen innebär att de negativa konsekvenserna av spel om pengar ska begränsas. Det kommer att ställas krav på ett starkt konsumentskydd och höga säkerhetskrav. Aktörer med licens ska ha en skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Dessutom ska höga krav på måttfullhet gälla vid marknadsföring av spel.

Spelproblem kopplat till folkhälsa ska utvärderas

I samband med propositionen har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera lagändringen. Detta görs utifrån målen med omregleringen, vilket bland annat innebär effekterna på folkhälsan, marknadsutvecklingen och konsumentskyddet. Till exempel ska effekterna på folkhälsan analyseras kopplat till vilka spelproblem som spelautomater och spel via internet orsakar, särskilt utifrån jämlik hälsa.

Det första steget för Statskontoret är att ta fram indikatorer och verktyg för en effektiv uppföljning och utvärdering och redovisa dessa till regeringen senast 1 november 2018. Flera myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, ska stödja Statskontoret i deras uppdrag. Till exempel kan befolkningsstudien Swelogs vara ett underlag för stöd.

Behandling i riksdagen kommer ske senare i vår och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer

Läs propositionen ”En omreglerad spelmarknad”
Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omreglering av spelmarknaden
Regeringen föreslår en ny spellag och ny lag om skatt på spel
Utredning av licenssystem på spelmarknaden överlämnad till regeringen