Andelen som spelar om pengar har minskat i Danmark sedan 2005, men samtidigt har andelen med spelproblem ökat. I samband med införandet av licenssystem i Danmark 2012 beslutades att avsätta cirka 30 miljoner kronor årligen till förebyggande arbete och behandling. De förebyggande projekten har varit ettåriga projekt och rört allt från barn och äldre till idrottsrörelsen.

I den nya strategin är målet att så få som möjligt ska ha problem med spel. För att nå detta har man identifierat att åtgärder bör sättas in för att:

  • så få som möjligt utvecklar problem
  • genom tidig upptäckt hindra att spelproblem förvärras
  • så få personer som möjligt får problem igen

I den nya strategin kommer drygt åtta miljoner kronor att gå till att förebygga spelproblem. Medel kommer även gå till att utvärdera de tidigare projekten samt till forskning och befolkningsstudier. Befolkningsstudierna planeras att göras 2021-2022 och 2026-2027.

När det gäller övriga grannländer i Norden har Norge en handlingsplan mot problem med spel om pengar och datorspel för 2016-2018. I Finland har ett förslag på nationellt handlingsprogram lämnats till familje- och omsorgsministern. I Sverige är målet för samhällets åtgärder att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Även Lotteriinspektionen har i uppdrag att se till att minska riskerna för de sociala skador som spel om pengar kan innebära.

Läs mer

Läs mer om den nationella strategin i Danmark för att förebygga spelproblem
Flere penge uddelt til at forebygge og behandle ludomani
Att förebygga spelproblem
Vägledning för kvalitetssäkrat arbete