Två av 18 landsting/regioner och 16 av 191 kommuner arbetade förebyggande med problem som orsakats av spel om pengar under 2017. Från och med januari i år har kommuner och landsting/regioner ett tydligare uppdrag att förebygga problem med spel om pengar i och med förändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Kommuner och landsting/regioner behöver kunskap om spelproblem

Både kommuner och landsting/regioner efterfrågar kunskap om bedömning och tidigt upptäckt av spelproblem i olika verksamheter och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Kommunerna efterfrågar även kunskap om spelproblem bland barn och unga och hur spelproblem kan integreras i det förebyggande arbetet kring ANDT. Landsting/regioner vill ha kunskap om omfattning och fördelning av spelproblem. Under 2018 uppger både kommuner och landsting/regioner att man främst kommer att arbeta med kompetensutveckling och även inkludera spel om pengar i styrdokument eller handlingsplaner.

Insatser riktade till barn och unga som anhöriga

Elva av 194 kommuner respektive fyra av 18 landsting/regioner hade rutiner för att identifiera barn som hade föräldrar eller bodde med vuxna med spelproblem. I och med lagändringen 2018 ska kommuner och landsting/regioner identifiera och ge stöd till barn som har föräldrar eller bor med vuxna med spelproblem.

Kartläggning om kommuner och landsting/regioners arbete kring spelproblem 2017

Resultaten kommer från en webbundersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört i samråd med SKL och Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen var att se i vilken utsträckning kommuner, landsting/regioner arbetar med förebyggande insatser och behandling av spelproblem och att undersöka deras behov av stöd. Totalt svarade 18 av 21 (86 %) regioner och landsting och 201 av 292 (69 %) kommuner.

På spelprevention.se kan du läsa mer om kartläggningen och svaren från kommunerna och landstingen och regionerna.

Läs mer

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner – resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015
Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015