På regeringens uppdrag fördelar Folkhälsomyndigheten medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå enligt förordning (SFS 2015:456). Bidraget riktar sig till organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte med att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige. Organisationen ska vara rikstäckande och ha en verksamhet som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller vara en organisation som bedriver verksamhet av intresse för hela Sverige.

Syftet med statsbidraget är att stödja organisationerna och deras arbete med utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande social verksamhet och att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Ansökan

Ansökan ska göras digitalt och ska vara inlämnad senast den 30 september 2018. Ansökningshandlingar och mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Beslut om fördelning av bidrag meddelas i januari 2019.

Utbetalning av ekonomiskt stöd till de organisationer som beviljats medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Förordningen är gemensam för statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket och mot överdrivet spelande.

Läs mer

Medel till förebyggande arbete på Folkhälsomyndigheten
Beviljade medel 2018