Folkhälsomyndigheten har nu överlämnat sitt yttrande kring Socialstyrelsens kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstödet med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska vara ett stöd för kommuner, landsting och regioner att hantera problem med spel om pengar, som från och med årsskiftet är likställt med annat missbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Kunskapsstödet har tagits fram med hjälp av två olika arbetsgrupper: en arbetsgrupp bestående av vetenskapliga experter, samt en rekommendationsgrupp bestående av experter med behandlingserfarenhet. Erfarenhetsbaserad kunskap om de aktuella åtgärderna har även inhämtats från en konsensuspanel bestående av närmare 30 behandlingsutövare från socialtjänsten, den specialiserade hälso- och sjukvården samt primärvården.

Som underlag har arbetsgrupperna haft de systematiska litteraturöversikter över behandlingsmetoder vid spelproblem, missbruk och beroende av spel om pengar som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) haft i uppdrag att genomföra.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens remissyttrande (PDF, 199 kB)