För ett kvalitetssäkrat förebyggande arbete och för att underlätta beslut om åtgärder behövs kunskap om omfattningen av spelandet och spelproblem i befolkningen, liksom hur fördelningen ser ut. Spelvanor och spelproblem är till exempel vanligtvis kopplade till kön och ålder, vilket är viktigt att synliggöra. Kartläggningar behövs på lokal, regional och nationell nivå för att identifiera problembild och utifrån detta sätta in nödvändiga åtgärder. I en kartläggning kan man använda både korta och långa instrument, beroende på typ av undersökning. På spelprevention.se kan du läsa mer om olika sätt att mäta spelproblem i befolkningen.

Att identifiera spelproblem tidigt hos individer ger möjlighet till stöd och åtgärder som förhindrar att problemen förvärras. Därför kan det vara viktigt att fråga om spelvanor och spelproblem inom olika verksamheter och där kan korta instrument som består av färre frågor användas. Om det finns skäl att misstänka spelproblem, är de längre instrumenten, som bedömer allvarligheten i problemen, mer lämpliga att använda.

För de instrument som ingår i Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer har en svensk översättning gjorts av Olof Molander och Anne Berman på Karolinska institutet, i några fall tillsammans med Jakob Jansson, Stockholms universitet.

Läs mer

Instrument för kartläggning, identifiering och bedömning
Om kartläggning och kvalitetssäkrat förebyggande arbete
Om Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer spelmissbruk