Allmän kunskap

Omslag

Spel om pengar är en folkhälsofråga

En broschyr som ger en överblick över områdena spel om
pengar och spelproblem. Broschyrens syfte är skapa
medvetenhet om att problem med spel om pengar ger
negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att
förebygga spelproblem.

Framsida publikation Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetetSamlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet

En broschyr som presenterar samband, likheter och skillnader
mellan alkohol- och spelproblem. Broschyrens syfte är att
motivera fler att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om
pengar.

Omslag

Spelproblem – hur vanligt är det?

Ett faktablad som beskriver omfattningen och fördelningen
av spelproblem i Sverige. Syftet med bladet är att beskriva
vilka som drabbas mest av spelproblem och att spelproblem
är nära kopplat till ojämlik hälsa.

Omslag

Vad gör ett spel riskfyllt?

Ett faktablad som presenterar riskpotentialen hos olika spel som ökar risken att utveckla spelproblem, det vill säga ett spels riskpotential. Syftet med bladet är att beskriva vad som menas med riskpotential kopplat till spel om pengar.

Omslag

Problem med spel om pengar - vi reder ut problemen

Ett faktablad som förklarar de vanligaste begreppen inom området
spel om pengar. Syftet med bladet är att underlätta för läsare att
förstå området spel om pengar och att kunna använda rätt
terminologi.

Omslag

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Ett faktablad som beskriver de omständigheter eller
förhållanden som ökar eller minskar risken att utveckla
spelproblem. I bladet beskrivs även hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra.

Omslag

Leder spelreklam till spelproblem?

Ett faktablad som beskriver vad vi vet om hur spelreklam påverkar spelproblem och om hur personer som spelar om pengar och personer med spelproblem upplever spelreklamens påverkan. Bladet informerar även om de regler som finns för spelreklam och ansvariga aktörer.

Barn och unga

Omslag

Spel om pengar bland unga under 18 år

Ett faktablad presenterar kunskap om barn och ungas spel om pengar, till exempel hur stor andel av unga som spelar och vilka spelformer som är vanligast bland unga. Syftet är att visa på betydelsen av att förebygga att barn och unga inte börjar spela om pengar då spelproblem kan ge långvariga negativa konsekvenser.

Vägledning

Omslag

Spelproblem går att förebygga

Ett faktablad som beskriver det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel.