Allmän kunskap

Framsida broschyr Spel om pengar är en folkhälsofrågaSpel om pengar är en folkhälsofråga

Broschyren ger en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är att öka medvetenheten om behovet av det förebyggande arbetet för att hindra eller begränsa de negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenserna som spelproblem orsakar.

Framsida publikation Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetetSamlat grepp om alkohol och spel om
pengar i det förebyggande arbetet

Broschyren presenterar samband, likheter och skillnader mellan alkohol- och spelproblem. Syftet är att motivera fler aktörer att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om pengar.

Framsida faktablad Spelproblem - hur vanligt är det?Spelproblem – hur vanligt är det?

Faktabladet beskriver omfattningen och fördelningen av spelproblem
i Sverige. Syftet är att beskriva vikten av kartläggning i det
förebyggande arbetet för att identifiera områden för
förebyggande arbete och hur spelproblem bidrar till
ojämlikhet i hälsa.

Framsida faktablad Problem med spel om pengar - vi reder ut begreppen

Problem med spel om pengar
- vi reder ut begreppen

Faktabladet beskriver de vanligaste begreppen inom
om­rådet spel om pengar. Syftet är att öka kunskapen om hur
termerna används och vad de betyder.

Framsida faktablad Risk- och skyddsfaktorer för spelproblemRisk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Faktabladet beskriver de omständigheter eller förhållanden som ökar eller minskar risken att utveckla spelproblem. I bladet beskrivs även hur olika risk-och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet genom att ge kunskap om vad som bidrar till utvecklingen av spelproblem.

Framsida faktablad Leder spelreklem till spelproblem?Leder spelreklam till spelproblem?

Faktabladet beskriver spelreklam kopplat till spel om pengar och spelproblem. Bladet informerar även om reg­leringen av spelreklam och vilka de ansvariga aktörerna är. Syftet är att beskriva vad vi vet om hur spelreklam påverkar utvecklingen av spelproblem hos de som spelar om pengar.

Framsida faktablad Vad gör spel riskfylltVad gör ett spel riskfyllt?

Faktabladet presenterar riskpotentialen hos olika spelformer om
pengar som ökar risken att utveckla spel­problem. Syftet är att
öka kunskapen om de olika spelformernas betydelse för
spelproblem.

Barn och unga

Framsida faktablad Spel om pengar bland unga under 18 årSpel om pengar bland unga under 18 år

Faktabladet presenterar kunskap om barn och ungas spel
om pengar. Bland annat när det gäller omfattning och
spelformer. Syftet är öka medvetenheten om vikten av att
särskilt fokusera på barn och ungas spelvanor och
utsatthet.

Framsida Faktablad Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

Faktabladet beskriver i vilka ungdomsgrupper som spelproblem
är vanligast liksom i vilka olika spelmiljöer och spel­former som
risken för att utveckla spelproblem är störst. Syftet är att öka kunskapen som kan bidra till att sätta in förebyggande åtgärder
i tid.

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

Faktabladet presenterar de omständigheter eller förhållanden som ökar eller minskar risken att utveckla spelproblem bland barn och unga. I bladet beskrivs även hur olika risk-och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Syftet är att uppmärksamma vikten av att tidigt vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för att utveckla spelproblem senare i livet.

Vägledning

Framsida faktablad Spelproblem går att förebyggaSpelproblem går att förebygga

Faktabladet beskriver det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informa­tionsåtgärder i skolan,tillgänglighetsbegränsning och utform­ningen av spel. Syftet är att denna kunskap kan användas för att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder.