Uppdaterad 21 augusti 2018

Utlysning av medel inom förebyggande arbete mot spelproblem

Folkhälsomyndigheten fördelar årligen utvecklingsmedel till projekt med syfte att utveckla och utvärdera förebyggande metoder inom området spel om pengar. Den 18 maj öppnades ansökningsperioden avseende medel för 2016. Nytt för denna gång är att man kan söka medel för att förbereda ett kommande projekt.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Statsbidraget syftar till att stimulera kunskapsläget inom förebyggande metoder mot spelproblem gällande spel om pengar i en svensk kontext. Fokus är på utveckling och utvärdering av metoder och insatser.

Projekten som beviljas medel för metodutveckling ska utvärderas vetenskapligt. Det bör dessutom finnas en plan för hur metoderna ska kunna tillämpas i det lokala eller regionala förebyggande arbetet mot spelproblem. Folkhälsomyndigheten prioriterar projekt som riktar sig till grupper där spelproblem är särskilt vanliga, eller som tar plats på strategiskt viktiga arenor i arbetet för en jämlik hälsa i befolkningen.

Inför verksamhetsåret 2016 finns det tre olika möjligheter att ansöka om utvecklingsmedel. Förutom de kriterier som finns för nya projektansökningar, finns en förenklad ansökan för redan pågående projekt. Nytt för i år är även att man kan söka medel för att förbereda inför ett flerårigt projekt eller studie. Detta kan exempelvis vara genom en kartläggning, pilotstudie eller litteraturöversikt.

Medlen kan sökas av universitet, högskolor och FoU-enheter, samt idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, landsting och regioner. Folkhälsomyndigheten ser dessutom gärna att projekten genomförs i samverkan mellan dessa olika aktörer.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 20 september 2016.

Läs mer om vårt uppdrag

Intervju med Ulla-Britta Gabrielsson

Ulla-Britta Gabrielsson, utredare på enheten för drog-och spelprevention vid Folkhälsomyndigheten och ansvarig för utlysningen av utvecklingsmedlen inom spelprevention:

Vad hoppas man att utvecklingsmedlen som fördelas inom området för förebyggande metoder mot spelproblem ska bidra till?

– Vi vet att spelproblem kan få stora konsekvenser både för den enskilde och för närstående, både när det gäller hälsan och inte minst ekonomiskt. Genom att vi med ekonomiska medel stimulerar till att organisationer, professioner och forskare tillsammans utvecklar metoder och arbetssätt som, om de tillämpas på ett effektivt sätt, tidigt kan motverka de konsekvenser som överdrivet spelande kan leda till. Detta i sin tur kan leda till en förbättrad hälsa och livskvalitet för både den enskilde och för närstående.

Vad bör man tänka på innan man ansöker om utvecklingsmedel?

– Dels skall man utgå från behovet av det man avser att göra, dels ska man planera för vad som händer efter projektets slut; hur skall kunskaper och erfarenheter användas vidare och av vem. Det är viktigt att ha vetenskaplig kompetens i de fleråriga projekten för att kunna effektutvärdera det som görs i syfte få fram metoder som vi vet fungerar i det förebyggande arbetet.

När det gäller metoder och arbetssätt för att motverka spelproblem finns det inte så mycket att tillgå och framförallt inte utifrån svenska förhållanden. Här kan man tänka på att titta på hur man arbetar förebyggande inom närliggande området till exempel inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och anpassa detta till att förebygga spelproblem.

Vi har i år två ansökningsförfaranden, dels projekt som löper över flera år och där metoder och arbetssätt även ska effektutvärderas, dels förberedande projekt under ett år som skall förbereda för att i nästa steg kunna forma ett flerårigt projekt. Här kan man fundera över om det redan finns beprövad erfarenhet som skulle kunna dokumenteras och i sin förlängning kunna leda till ett flerårigt projekt.

Relaterad läsning

Förbyggande metoder mot spelproblem