Att uppmärksamma riskbeteende vid spel kan ge effekt

Spelproblem går att förebygga, men det behövs mer kunskap om vilka metoder som är effektiva. Enligt en ny rapport tycks det ge effekt när spelbolag uppmärksammar individer på att deras spelbeteende riskerar att bli destruktivt. Vidare verkar utbildning i skolan kunna minska antalet speltillfällen.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har på Folkhälsomyndighetens uppdrag, tagit fram rapporten "Att förebygga problem med spel om pengar: en systematisk översikt” som är en genomgång av olika metoders effekt när det gäller att förebygga och minska spelproblem.

Återkoppling på spelbeteende kan minska spelande

Från 2019 finns en ny spelreglering som bland annat inkluderar möjlighet till självavstängning, tids- och insatsbegränsning och även en omsorgsplikt. Omsorgsplikt innebär att spelbolagen ska vidta åtgärder om det finns skäl att tro att ett spelbeteende riskerar att bli destruktivt. Rapporten indikerar att återkoppling på spelbeteende tycks kunna minska spelandet, vilket är positivt.

- Flera av de åtgärder som finns i spellagen, som självavstängningar, är efterfrågade och exempelvis har omkring 28 000 personer stängt av sig i det centrala nationella självavstängningssystemet spelpaus.se sedan årsskiftet. Det är viktigt att öka kunskapen om förebyggande metoder inom spelmiljön för att kunna utveckla nya och befintliga åtgärder, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Utbildning i skolan kan minska spelande

SBU:s rapport pekar på att förebyggande arbete i skolan kan leda till minskat spelande. Sedan 2018 ansvarar kommunerna enligt socialtjänstlagen för att förebygga spelproblem. Exempel på åtgärder kan vara att skapa spelfria miljöer för unga och arbeta med att upptäcka spelproblem tidigt. Det kan också vara att integrera spel som en del i det lokalt förebyggande arbetet. För att göra relevanta insatser behöver kommunerna kartlägga omfattningen av spelproblemen.

Resultaten ligger i linje med vår översikt

Folkhälsomyndigheten publicerade en systematisk översikt om förebyggande metoder 2016. Resultaten från översikterna bekräftar till stor del varandras resultat inom de områden som undersökts. Uppläggen i de båda översikterna skiljer sig dock delvis åt och resultaten är därför inte alltid jämförbara. SBU har till exempel inte undersökt åtgärder inom tillgänglighetsbegränsning.

- Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att tillgänglighetsbegränsande åtgärder är effektiva inom alkohol- och tobaksområdet. Inom spel är sambanden komplexa. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka spelformer som åtgärderna gäller och den sociala och ekonomiska kontexten, säger Jessika Spångberg. 

Båda rapporterna bedömer att forskningen om förebyggande metoder inom spel behöver utvecklas. Idag är det svårt att belägga olika metoders effekt, eftersom det ofta saknas jämförbara data och gemensamma mått kring exempelvis spelfrekvens, insatser och graden av spelproblem som en individ har.

Läs mer

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.