Folkhälsomyndigheten efterfrågar förstärkt lagskydd mot spelreklam

Folkhälsomyndighetens yttrande över betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag” avstyrker bland annat en utvidgning av reklamtider och produktplaceringar. Myndigheten lyfter särskilt förslagens betydelse för spelproblem och förutsättningarna till jämlik hälsa.

Den aktuella utredningen har föreslagit författningsändringar i bland annat radio- och tv-lagen utifrån ändringar i EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Lagen omfattar regler om innehåll, reklam, sponsring och produktplacering. Reklamen styrs också av bestämmelser i marknadsföringslagen, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, läkemedelslagen och spellagen. Intentionen är bland annat att minska barns och minderårigas exponering av reklam. Folkhälsomyndigheten menar dock att det saknas åtgärder som bidrar till det. Snarare riskerar utredningens förslag om bland annat en utvidgning av reklamtider och ökade möjligheter till produkt­placeringar, att innebära en negativ inverkan på folkhälsan. Exempelvis kan en ökad mängd reklam nattetid medföra att grupper ur befolkningen, som är särskilt mottagliga för reklam, riskera att exponeras ytterligare, vilket i sin tur kan leda till ojämlik hälsa.  

Avstyrker produktplacering och sponsring av program från spelbolag

Förslaget om utökade reklamtider riskerar att ytterligare öka kvantiteten av reklam för spel om pengar. Omfattningen av spelreklam har pekats ut som ett åtgärdsområde i regeringens direktiv till Spelmarknadsutredningen.  

Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget att tillåta ökade möjligheter till produktplacering. Detta bör ställas mot konsekvenser för folkhälsan, jämlik hälsa och Agenda 2030-perspektiven om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Enligt utredningen ska inte produktplacering få göras för spel som inte har licens i Sverige. Folkhälsomyndigheten föreslår att om man, trots vårt avstyrkande, tillåter produktplacering ska skrivningarna kring spel förstärkas så att det i likhet med alkohol och tobak inte blir möjligt att produktplacera spelprodukter eller spelbolag. I likhet med detta föreslår Folkhälsomyndigheten även att spelprodukter eller spelbolag inte ska få sponsra program.  

Minderåriga ska inte exponeras för spelreklam

Enligt spellagen får inte spelreklam riktas särskilt till personer under 18 år. I radio- och tv-lagen finns en 12 års-gräns för reklam, vilket Folk­hälsomyndigheten bedömer är otillräcklig för att skydda minderåriga från att exponeras för spelreklam. Utredningen ger inga förslag på ökat skydd för minderåriga utan hänvisar till Spelmarknadsutredningen. Folkhälsomyndigheten ser dock inga skäl att invänta resultatet av Spelmarknadsutredningen utan föreslår att radio- och tv-lagen redan nu kompletteras med att marknadsföring av spel inte får riktas till personer under 18 år.  

Läs mer