Stora och små kommuner har olika förutsättningar att förebygga spelproblem

Det finns skillnader i spelande och spelproblem i småkommuner jämfört med övriga kommuner, enligt ny statistik från Swelogs 2008-2018. Mellan 2015 och 2018 har någon grad av spelproblem ökat i småkommuner, men i övriga landet har det minskat. Dessa skillnader är viktiga att ta hänsyn till i det förebyggande arbetet. Småkommuner beskriver även större utmaningar i att axla ansvaret att förebygga spelproblem.

Uppgifterna om kommunernas olika möjligheter att förebygga spelproblem presenterades under konferensen förebygg.nu. Ungefär fem procent av Sveriges befolkning bor i en liten kommun, det vill säga en kommun med färre än 10 000 invånare. Samtidigt utgör dessa ungefär en fjärdedel av landets kommuner. Olikheterna i spelmönster och i det hittills rapporterade förebyggande arbetet tyder på att små kommuner har andra förutsättningar än övriga kommuner.

Någon grad av spelproblem har ökat i småkommuner

Den totala andelen personer med någon grad av spelproblem har minskat sedan 2008. Men i småkommunerna vände minskningen till en ökning från år 2015 till 2018, vilket är en skillnad jämfört med resten av landet där minskningen fortsatte. Det kan därför vara extra viktigt för de små kommunerna att jobba med förebyggande arbete för att minska risken för spelproblem.

Figur 1. Andelen med någon grad av spelproblem har ökat i småkommuner de senaste åren, Swelogs.

diagram över kommuner

Fler spelar om pengar i småkommuner

Andelen som spelar minskar både i småkommuner och i övriga kommuner, dock är minskningen mindre i de små kommunerna. Swelogs 2008 och 2015 visar att det är en högre andel av befolkningen som spelar om pengar i småkommuner och att de som bor i småkommuner satsar mer pengar på spel.

Onlinespel ökar i större utsträckning i småkommuner

Spelandet online har ökat i småkommunerna sedan år 2008, från 6 procent till 26 procent 2018. Detsamma gäller i övriga kommuner, från 9 till 20 procent. Även spel på hästar, nummerspel, sportspel och vadslagning online har ökat i småkommunerna.  

Skillnad mellan kommuners förutsättningar för spelpreventivt arbete

I en kartläggning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKR, dåvarande SKL, 2017 arbetade småkommuner som besvarade enkäten i mindre utsträckning förebyggande än övriga kommuner. Två av 42 småkommuner och 14 av 119 av övriga kommuner. De små kommunerna svarade även i mindre utsträckning än övriga på enkäten. Kartläggningen gjordes innan problem med spel om pengar ingick i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Lagen innebär bland annat att kommuner har ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem. Småkommuner uppgav i lägre grad än övriga kommuner att man planerade insatser under 2018, till exempel vad gäller tidig upptäckt och insatser för att motverka spelproblem bland unga. Dessa olikheter innebär skillnader i förutsättningarna för det förebyggande arbetet. Hur det ser ut i kommunerna efter lagändringen kartläggs under hösten 2019 och de nya resultaten kommer att presenteras under våren 2020 på spelprevention.se

Läs mer