Fler behandlas för spelproblem

Socialstyrelsens lägesrapport Individ- och familjeomsorg visar att omkring 900 personer med diagnosen spelberoende behandlades inom slutenvården eller specialiserad öppenvård år 2018, vilket kan jämföras med ca 600 personer år 2017. En kartläggning av Folkhälsomyndigheten visar att implementeringen med stöd och behandling av spelproblem i kommuner och regioner har kommit längre än det förebyggande arbetet.

Socialstyrelsens lägesrapport bygger på data från Patientregistret. Andelen personer som vårdats inom slutenvård eller specialiserad vård med diagnosen spelberoende (F63 i ICD-systemet) har ökat de senaste fem åren. År 2018 var antalet 901 personer, varav 78 procent män och 22 procent kvinnor. Det är en ökning med 50 procent sedan spelmissbruk inkluderades i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen januari 2018.

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en kartläggning av det regionala och lokala arbetet kring spel 2018-2019. I enkäterna som gick ut till länssamordnare, regioner och kommuner ingick både frågor som rörde individuellt stöd och förebyggande arbete. Delar av kartläggningen redovisas i Socialstyrelsens lägesrapport.

Det förebyggande arbetet behöver utvecklas

14 av 21 länssamordnare anser att spelfrågan, när det gäller behandling, är implementerad i hög grad eller ganska hög grad i länet. Vad gäller det förebyggande arbetet anser 17 länssamordnare att frågan implementerats i ganska liten utsträckning.

Regioner och kommuner har i större utsträckning också tagit del av Socialstyrelsens kunskapsstöd som rör behandling jämfört med Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om förebyggande arbete.

Kartläggningen i sin helhet kommer att publiceras på spelprevention.se under våren 2020. Den har undersökt:

  • förekomst av bedömningsinstrument för tidig upptäckt
  • rutin för att identifiera och ge stöd till barn vars föräldrar eller andra vuxna har spelproblem
  • olika förebyggande insatser och
  • behov av kunskapsstöd

Resultaten kommer att presenteras övergripande för alla kommuner och för de enskilda länen och regionerna. Kartläggningen är en uppföljning av kartläggningen 2017 som genomfördes innan lagändringarna om spelmissbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I kartläggningen svarade alla 21 länssamordnare och regioner. För kommuner var svarsfrekvensen 68 procent, det vill säga 198 av 290 kommuner besvarade enkäten.

Läs mer