Folkhälsomyndigheten föreslår att spel om pengar ska ingå i kommande ANDT-strategi

I Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdraget att stödja genomförandet av strategin för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) ger myndigheten även förslag inför ny strategi. Bland annat föreslås att spel om pengar bör inkluderas.

År 2016 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av strategin för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. I de rapporter som nu överlämnas till regeringen har Folkhälsomyndigheten analyserat olika verksamheter och utvecklingen på området fram till år 2020. Sammantaget visar Folkhälsomyndighetens uppföljning att myndigheternas arbete har skett enligt regeringens prioriteringar och att utvecklingen generellt har gått åt rätt håll inom alkohol- och tobaksområdet. Till exempel har riskkonsumtionen av alkohol och andelen som röker i befolkningen minskat. När det gäller narkotikaområdet har utvecklingen varit betydligt sämre än för alkohol och tobak. Bland annat har bruket av narkotika ökat i vissa grupper och den narkotikarelaterade dödligheten är fortfarande hög.

Goda skäl för en ANDTS-strategi

Spel om pengar och spelproblem har flera likheter med övriga delar av ANDT-området. Det handlar till exempel om att bestämningsfaktorer och förebyggande ansatser för spel ofta är gemensamma med andra områden inom ANDT (främst alkohol), att existerande förslag på uppföljning och utvecklingsarbete finns, att formerna för nationell samordning liknar varandra, att Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen likställer beroendeproblematiken och att målgrupper på regional och lokal ofta är desamma. Därmed anser Folkhälsomyndigheten att spel om pengar bör inkluderas i en kommande strategi. Myndigheten anser även att tobaksliknande produkter och icke-förskrivna narkotikaklassade medel ska ingå.

Läs mer

Alkohol och spel om pengar