Ny kunskap om sambanden mellan spel, alkohol och psykisk hälsa

Idag publiceras två flikar om sambanden mellan alkohol respektive psykisk hälsa och spel om pengar. Flikarna baseras främst på en kartläggande litteraturöversikt av systematiska litteraturöversikter och data från Swelogs.

Det finns en tydlig samvariation mellan psykisk ohälsa och spelproblem, liksom mellan alkohol och spelproblem. En kommande rapport som bygger på longitudinella resultat från Swelogs visar att riskabelt alkoholbruk främst verkar ha samband med graden av spelproblem: när spelproblemen ökar, ökar även alkoholproblemen då de har liknande riskfaktorer och förstärker varandra.

Både Swelogs och den kartläggande litteraturöversikten visar att sambandet kan gå åt båda hållen när det gäller spelproblem och psykisk ohälsa, det vill säga att psykisk ohälsa kan leda till spelproblem och att spelproblem kan leda till psykisk ohälsa. Det framkommer även att problemen förvärras över tid.

Två flikar - ett samlat grepp

Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om det samordnas. Det handlar till exempel om att arbeta med de gemensamma riskfaktorerna eller inkludera spel i olika ANDT-projekt. De nya flikarna kan bidra till förståelsen av hur områdena hänger samman.

– Om vi lyckas med att förebygga spelproblem kan även alkoholproblem och psykisk ohälsa förebyggas, säger utredaren Jessika Spångberg på Folkhälsomyndigheten.

Ju tidigare problemen upptäcks, desto större är möjligheterna att förebygga att problemen förvärras. Samsjukligheten innebär att det finns möjligheter för tidig upptäckt av psykisk ohälsa och alkoholproblem bland personer som söker vård eller påbörjar behandling för spelproblem. På samma sätt behöver vi fråga personer som söker stöd för psykisk ohälsa eller alkoholproblem om spelproblem.

Inom alla områden är det viktigt att uppmärksamma de anhörigas situation, inte minst om barn berörs.

På respektive flik finns kunskap om sambanden och vad de betyder, liksom länkar till fördjupad kunskap och vägledning. Där finns också en beskrivning av de inkluderade artiklarna. Swelogsrapporten publiceras under slutet av året.

Metod

Folkhälsomyndigheten gjorde 2018 en kartläggande litteraturöversikt av systematiska litteraturöversikter om sambanden mellan spel om pengar och hälsa som publicerats 2011–2018. Sju översikter inkluderades för alkohol respektive psykisk hälsa, varav sex hanterade båda områdena. Tre var systematiska översikter som innehöll tre metaanalyser gällande alkohol och två innehöll metaanalyser gällande psykisk hälsa.

Läs mer

Alkohol och spel

Psykisk hälsa och spel