Spel om pengar har ökat bland tjejer i årskurs 9

Undersökningen Skolelevers drogvanor 2020 visar att de senaste årens minskning av spelande bland unga i årskurs 9 bröts under 2019. Det gäller både spelande de senaste tolv månaderna och de senaste 30 dagarna. Bland tjejer är ökningen av spel om pengar signifikant.

Uppgifterna redovisas i den nya rapporten "Skolelevers drogvanor 2020" från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. CAN genomför varje år en undersökning bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet om alkohol, narkotika, droger, tobak och spel (ANDTS). I årets mätning deltog inte gymnasieeleverna till följd av distansundervisning på grund av corona-pandemin. Svarsfrekvenserna blev lägre än normalt, samtidigt som datainsamlingen utsträcktes till terminsslutet. Detta kan påverka jämförbarheten med övriga års resultat.

Trenden med minskat spelande avbruten

Bland de elever som svarade var andelen som spelat om pengar de senaste 12 månaderna totalt 15 procent under år 2020. Tjejer spelar överlag mindre än killar: 8 procent av tjejerna jämfört med 22 procent av killarna har spelat under det senaste året. Det innebär en ökning sedan 2019, men ökningen är bara signifikant för tjejerna. Sedan år 2012 har spelandet minskat. Då var andelen killar som spelade om pengar 25 procent och bland tjejerna 12 procent. 2019 hade enbart 5 procent av tjejerna spelat om pengar och 20 procent av killarna. Om detta är ett trendbrott återstår att se i kommande mätningar.

När det gäller spelande de senaste 30 dagarna syns samma mönster. Från år 2012 till 2019 skedde en minskning från 18 procent till 13 procent. Sedan ökade andelen till 15 procent under år 2020. Andelen har ökat jämfört med 2019 hos både killar och tjejer.

Andelen som spelat för mer än 100 kronor de senaste 30-dagarna var 7 procent bland killarna och 1 procent för tjejerna i årets mätning, vilket är relativt oförändrat jämfört med 2019. Däremot har andelen som spelat för under 100 kronor ökat både bland tjejer och killar.

Mer vanligt med spel om pengar bland unga i storstäder

Spel om pengar i årskurs 9 tycks var vanligare i storstäder och storstadsnära kommuner, där 15 procent av ungdomarna spelat senaste 12 månaderna. I mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner hade 12 procent spelat. Riksgenomsnittet var 14 procent.

Förändringar i årets mätning

Rapporten ”Skolelevers drogvanor” brukar redovisa uppgifter om andelen elever som visar tecken på spelproblem, samt vilka spelformer som varit vanligast att spela på bland unga. På grund av att mätinstrumenten för spelproblem ändrades i den här mätningen, och förändringar i svarsalternativ på olika spelformer, så redovisas inte dessa resultat i årets rapport.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2020, CAN rapport 197

Unga och spel 

Mäta och upptäcka spelproblem bland unga