Tre procent har ett riskabelt spelande

Ny statistik från nationella folkhälsoenkäten visar att tre procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Det är ingen statistisk skillnad jämfört med mätningen 2018. Fortfarande är andelen män som spelar och har riskabelt spelande högre jämfört med kvinnor. 

Folkhälsomyndigheten genomför sedan 2004 en riksomfattande undersökning om befolkningens hälsa och levnadsvanor. Sedan 2016 genomförs den vartannat år. Inom spelområdet ställs frågor om man har spelat om pengar senaste året och om riskabelt spelande. Riskabelt spelande betyder att spelandet medfört en eller flera negativa konsekvenser.

Få förändringar i riskabelt spelande

Andelen med riskabelt spelande har legat relativt stabilt runt 3-4 procent av befolkningen sedan år 2014.

Det är mer vanligt förekommande med riskabelt spelande hos unga i åldern 16-29 år och bland 30-44-åringar jämfört med personer i grupperna 45-64 respektive 65-84 år. Detta trots att det är mycket färre personer i de yngre åldersgrupperna som uppger att de spelat under det senaste året.

Skillnaderna mellan kvinnor och män består

Det är fler män som har spelat det senaste året och de har också i högre utsträckning ett riskabelt spelande än kvinnor. En procent av kvinnorna har ett riskabelt spelande jämfört med sex procent bland männen.

Andelen som spelat om pengar har sakta sjunkit sedan 2004 både bland män och kvinnor. År 2004 hade 71 procent av befolkningen spelat under det senaste året, jämfört med 56 procent idag. Minskningen är dock större bland kvinnor än män.

Riskabelt spelande bidrar till ojämlikhet

I likhet med tidigare år är andelen med riskabelt spelande lägre bland personer med eftergymnasial utbildning jämfört med de med förgymnasial eller gymnasial utbildning. Det är också mer vanligt med riskabelt spelande bland personer som har ekonomisk kris, som inte kan betala 11 000 kr inom en månad utan att låna pengar eller be om hjälp.

Läs mer