Syftet med organisationsstödet är att:

  • förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas åtgärder
  • förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Från och med 2016 styrs organisationsbidraget genom förordningen SFS 2015:456. Förordningen är gemensam för statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk och mot överdrivet spelande.

Ansök om bidrag 2018

Det går nu att ansöka om medel för 2018. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september 2017. Ansökningshandlingar och mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Krav på organisationen

Statsbidraget för spel om pengar kan sökas av organisationer:

  • är en juridisk person
  • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse
  • har antagit stadgar och respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har som huvudsakliga verksamhet att bedriva förebyggande arbete inom området spel om pengar som bedrivit verksamhet under minst två år
  • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har en fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
  • erhåller statligt organisationsbidrag i annan form för det aktuella bidragsåret
  • inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Fyra fick stöd 2017

Folkhälsomyndigheten delade ut sammanlagt 3,5 miljoner till fyra organisationer under 2017:

Läs mer

Läs mer om hur du söker organisationsbidraget
Beviljade statsbidrag till ideella organisationer 2017