Syftet med samordningen är att:

  • identifiera möjliga samverkansområden genom informationsutbyte

  • samordna kunskapsstöd som syftar till att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå

  • bidra till uppföljning av faktorer som är relevanta för spelproblem

De myndigheter och organisationer som ingår i samordningen är:

Konsumentverket

Kriminalvården

Kronofogden

Lotteriinspektionen

Skolverket

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Statens institutionsstyrelse

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Folkhälsomyndigheten

Utgångspunkten för samordningen att verka för nationell samordning av förebyggande åtgärder inom spelområdet och, när så är relevant, inom andra områden som är relaterade till spelproblem. Såväl analys som insatser och åtgärder ska göras utifrån ett könsperspektiv.