Uppdaterad 15 augusti 2019

Ekonomi och spelproblem

Personer med spelproblem har ofta även ekonomiska problem och skulder. Det påverkar hälsan negativt. Personer med spelproblem kan sakna pengar till andra utgifter och dras ofta med sina ekonomiska problem länge. Även närstående drabbas.

Kommuner kan hjälpa vid ekonomiska problem

Alla kommuner ska ha budget- och skuldrådgivning där man kan få gratis råd om sin ekonomi. De kan också hjälpa till med att söka om eller överklaga skuldsanering hos Kronofogden.

Ekonomi spelar en viktig roll i vår vardag och påverkar därmed hälsan. Den räknas också som en bestämningsfaktor för hälsa i propositionen för en utvecklad folkhälsa

Ekonomiska problem vanligt

Pengar är en viktig del i spelproblematiken. Att jaga förluster är ett kännetecken på spelproblem, och det är vanligt att personer med spelproblem tar lån för att kunna spela. 

Den som har allvarliga spelproblem kan ha svårt att finansiera spelet. Personer med spelproblem kan också sakna pengar till andra utgifter som hyra och mat. I vissa fall kan spelandet leda till ofördelaktiga lån eller kriminella handlingar. De ekonomiska problemen kan också kvarstå över längre tid. 

Även närstående drabbas ekonomiskt

De ekonomiska problemen kan även drabba närstående. Närstående som kontaktat Stödlinjen berättar att det är vanligt att

  • låna ut pengar till spel
  • bidra löpande till andra utgifter för spelaren
  • ta lån till spelskulder eller andra utgifter för spelaren
  • gå in som borgenär för lån
  • den som spelar lånar pengar i deras namn eller tar pengar eller ägodelar från dem. 

Spelproblem och ekonomisk utsatthet hänger ihop

Ekonomisk utsatthet undersöks i nationella folkhälsoenkäten genom

  • upplevd ekonomisk kris: ha svårt att betala räkningar och löpande utgifter eller behöva låna till mat eller hyra
  • saknad kontantmarginal: inte kunna betala en oväntad utgift på 11 000 kronor utan att låna. 

Bland personer i ekonomisk kris är andelen med riskabelt spelande mer än dubbelt så stor än bland andra. Det gäller både män och kvinnor, men det är vanligare med ekonomisk kris bland män. Att inte ha någon kontantmarginal följer samma mönster.

Figur 1. Riskabelt spelande och ekonomisk kris 2018, Folkhälsodata.

Samband mellan spelproblem, skulder och snabblån

Spelproblem och skulder hänger ihop. Kommunernas budget- och skuldrådgivare uppskattar att spel om pengar är en orsak till skuldsättningen i 14 procent av fallen, enligt en rapport från Statskontoret. De flesta rådgivare menar också att fler personer har skulder till följd av spel och att skulderna är större än tre år tidigare. 

Cirka en procent av befolkningen har tagit snabblån, enligt Swelogs 2015. Vanligast är det bland män och mest vanligt i åldrarna 25–34 år. Det är ungefär dubbelt så vanligt bland personer med grundskola eller gymnasium som högsta utbildning, jämfört med högskola eller universitet. Men några större skillnader i inkomst finns inte. Från och med september 2018 har villkoren för snabblån skärpts i konsumentkreditlagen. 

Ju allvarligare spelproblem man har, desto mer sannolikt är det att ta snabblån, enligt Swelogs 2015 (Figur 2). Av dem som inte hade spelproblem år 2015 var det en procent som tagit snabblån. Det kan jämföras med 35 procent bland dem med spelproblem (8+ enligt mätinstrumentet PGSI).

Figur 2. Tagit sms-lån eller snabblån uppdelat på nivåer av spelproblem, enligt Swelogs 2015.

snabblån uppdelat på nivåer av spelproblem

Samband mellan snabblån och högriskspel

Det är även vanligare att ta snabblån om man spelar på spel med hög riskpotential (Figur 3). Vi vet att huvuddelen av insatserna på dessa spelformer kommer från personer med ett problemspelande (Swelogs 2015, 2018). Andelen överskuldsatta är också högre bland personer som spelar på högriskspel. Bland de som spelar på spel med hög riskpotential är andelen som tagit sms- eller snabblån nära 6 procent. Som beskrivit i stycket ovan är andelen i befolkningen som tagit sådana lån cirka en procent.

Stöd för att fråga om någons ekonomi

Konsumentverket har ett metodstöd för dig som möter människor i riskzonen för skuldsättning. Metodstödet riktar sig till exempelvis budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare. 

Metodstödet ”Hur mår din ekonomi?”

Läs mer

Kunskapsguidens information om stöd vid ekonomiska problem
Skuldsaneringslagen
Ny undersökning av problematiskt spelande och överskuldsättning