Spelproblem drabbar redan utsatta grupper. Särskilt utsatta är personer utan högskoleutbildning, personer som inte har hög inkomst och personer födda utanför Norden. Andra utsatta grupper är personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller som har problem med hushållsekonomin.

Social otrygghet och tidigare spelproblem ökar risken

Personer utan stabila och trygga levnadsförhållanden löper större risk att utveckla spelproblem och de har också svårare att ta sig ur problemen när de väl har uppstått. Livshändelser kan också leda till spelproblem, till exempel en separation, ett nytt förhållande, en närståendes död eller förändringar i ekonomin.

Om en person tidigare haft spelproblem, är risken stor att spelproblemen kommer tillbaka.

Vanligast bland unga män och medelålders kvinnor

Spelproblem är vanligast bland män i åldern 25-44 år. Män spelar generellt oftare, för högre insatser på fler och mer riskfyllda spelformer än kvinnor. För kvinnor är spelproblem vanligare i åldern 45–64 år.

Fler spelställen i områden där medelinkomsten är låg

Riksdagens utredningstjänst om spelautomater (2008) visade att kommuner med lägre medelinkomst hade 17,7 spelautomater per 10 000 invånare. Mer välbärgade kommuner hade 0,7 automater per 10 000 invånare. Situationen idag är fortfarande densamma.

Göteborg är ett lokalt exempel på hur ojämn tillgängligheten till spelautomater kan se ut idag. I Östra Göteborg bor det 47 478 invånare. Medelinkomsten är låg, arbetslösheten är hög och andelen högskoleutbildade är under snittet för Göteborg. Här fanns det 33 spelautomater år 2015 enligt Lotteriinspektionen. I Västra Göteborg bor det 52 546 invånare. Här är situationen den omvända. Medelinkomsten ligger långt över snittet, arbetslösheten är låg och antalet högskoleutbildade är hög. Här fanns det inte en enda spelautomat år 2015.

Enligt lotterilagen ska de som anordnar lotterier säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas.

Skolenkäten Stockholm 2016

Diagrammet visar andelen bland pojkar i årskurs 2 i gymnasiet i olika stadsdelar i Stockholm som satsat minst 200 kronor de senaste 30 dagarna, respektive uppgett att de har upplevt problem med sitt spelande det senaste året. Även om pojkarna spelar i ungefär samma utsträckning är det en högre andel i de utsatta områdena som upplever spelproblem än de i mindre utsatta områden.

Diagrammet visar andelen bland pojkar i årskurs 2 i gymnasiet i olika stadsdelar i Stockholm som satsat minst 200 kronor de senaste 30 dagarna respektive uppgett att de har upplevt problem med sitt spelande det senaste året

Läs mer

Skolenkäten