Uppdaterad 7 januari 2019

Kartläggning av kommuners, landstings och regioners arbete med spelproblem

Här kan du ta del av resultaten från en kartläggning av hur kommuner, landsting och regioner arbetade med att förebygga och behandla spelproblem under 2017.

Från och med 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner nu har ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem, samt erbjuda råd, stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Kartläggningens huvudresultat

Antalet kommuner och landsting eller regioner som arbetade förebyggande med spelproblem var 2017

  • 16 av 191 (8 %) kommuner
  • 2 av 18 (11 %) landsting eller regioner.

Både kommuner och landsting eller regioner planerade att 2018 framför allt arbeta med kompetensutveckling, samt inkludera spel i styrdokument och handlingsplaner.

Både kommuner och landsting eller regioner efterfrågade kunskap om

Kommunerna efterfrågade mer kunskap om barn och unga, och hur spel kan integreras i ANDT-förebyggande arbete.

Landstingen och regionerna efterfrågade kunskap om vad spelproblem är, och omfattning och fördelning av spelproblem.

Antalet kommuner och landsting eller regioner som erbjöd råd, stöd och behandling till personer med allvarliga spelproblem var 2017

  • 111 av 201 (55 %) kommuner, varav 48 erbjöd spelspecifik behandling
  • 10 av 17 (59 %) landsting eller regioner, varav 6 erbjöd spelspecifik behandling.

Antalet kommuner och landsting eller regioner som hade rutiner för att identifiera barn som bodde med vuxna med spelproblem var 2017

  • 11 av 194 (6 %) kommuner
  • 4 av 18 (22 %) landsting eller regioner.

Samarbete mellan kommuner och landsting eller regioner

25 av 198 kommuner och 4 av 18 landsting eller regioner svarade att de hade överenskommelser om samarbete kring behandling för personer med spelproblem. Men svaren stämde inte alltid överens. I vissa fall svarade kommunerna och landstinget eller regionen de tillhörde olika på frågan om det fanns en överenskommelse.

Mätinstrument

Det finns olika instrument som används för att bedöma omfattningen av en persons problem med spel om pengar. Här finner du användbara mätinstrument för spelproblem.

Från och med januari 2018 ska kommuner och landsting eller regioner samarbeta i fråga om personer som missbrukar spel om pengar, på samma sätt som de gör för personer som missbrukar exempelvis alkohol, narkotika, läkemedel och dopningsmedel.

Metod

Folkhälsomyndigheten kartlade hur kommuner, landsting och regioner arbetade med att förebygga och behandla spelproblem under 2017, och deras planering för 2018. Kartläggningen gjordes tillsammans Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.

En webbenkät skickades till samtliga kommuner och landsting eller regioner i november 2017. Webbenkäten skickades via mejl till respektive infoadress med hänvisning att vidarebefordra enkäten till folkhälsochefer, personer med övergripande ansvar för folkhälsoområdet samt socialchefer eller motsvarande inom individ- och familjeomsorgen.

Totalt svarade 201 (69 %) kommuner och 18 (86 %) landsting och regioner. 

Läs mer

Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Regional nivå i det spelförebyggande arbetet
Lokal nivå i det spelförebyggande arbetet
Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem
Risk- och skyddsfaktorer för unga