Publicerad 14 juni 2018

Kartläggning av kommuner, landsting och regioners arbete om spelproblem

Under hösten 2017 genomförde Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting en kartläggning av hur kommuner, landsting och regioner arbetade med att förebygga och behandla spelproblem under 2017 samt deras planering för 2018.

Från och med 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar än de hade under 2017.

Kartläggningens huvudresultat

Under 2017 var antalet kommuner och landsting/regioner som arbetade förebyggande med spelproblem:

  • 16 av 191 (8 %) kommuner
  • 2 av 18 (11 %) landsting/regioner

Under 2018 planerar både kommuner och landsting/regioner framförallt att arbeta med kompetensutveckling samt att inkludera spel i styrdokument eller handlingsplan.

Både kommuner och landsting/regioner efterfrågar kunskap om:

Landsting/regioner efterfrågar även kunskap om vad spelproblem är och kunskap om kartläggning av omfattning och fördelning av spelproblem. Medan kommuner tydligare efterfrågar kunskap om barn och unga och om hur spel kan integreras i ANDT-förebyggande arbete.

Under 2017 var antalet kommuner och landsting/regioner som erbjöd råd, stöd och behandling till personer med allvarliga spelproblem:

  • 111 av 201 (55 %) kommuner, varav 48 erbjöd spelspecifik behandling
  • 10 av 17 (59 %) landsting/regioner, varav sex erbjöd spelspecifik behandling

Under 2017 var antalet kommuner och landsting/regioner som hade rutiner för att identifiera barn som hade föräldrar eller bodde med vuxna med spelproblem:

  • 11 av 194 (6 %) kommuner
  • 4 av 18 (22 %) landsting/regioner

Mätinstrument

Det finns olika instrument som används för att bedöma omfattningen av en persons problem med spel om pengar. Här finner du användbara mätinstrument för spelproblem.

Samarbete mellan kommuner och landsting/region

Från och med januari 2018 ska kommuner och landsting/regioner samarbeta i fråga om personer som missbrukar spel om pengar på samma sätt som för personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel och dopningsmedel (5 kap 9 a § SoL respektive 16 kap 3 § HSL). 4 av 18 landsting/regioner och 25 av 198 kommuner svarade att det fanns överenskommelser kring behandling för personer med spelproblem under 2017. Svaren var inte alltid överensstämmande. I vissa fall svarade kommunerna och landstinget/regionen de tillhörde, olika på frågan om det fanns en överenskommelse.

Metod

En webbenkät skickades till samtliga kommuner och landsting/regioner i november 2017 i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Syftet var att se i vilken utsträckning som kommuner och landsting/regioner arbetade med förebyggande arbete och behandling av spelproblem. Syftet var även att undersöka behov av kunskap.

Webbenkäten skickades via mejl till respektive infoadress med hänvisning att vidarebefordra enkäten till folkhälsochefer, personer med övergripande ansvar för folkhälsoområdet samt socialchefer eller motsvarande inom individ- och familjeomsorgen.

Totalt svarade 201 (69 %) kommuner och 18 (86 %) landsting/regioner. Ett visst internt bortfall förekom.

Under 2015 gjordes en liknande kartläggning i syfte att undersöka i vilken utsträckning kommuner och landsting/regioner arbetade för att förebygga spelproblem samt för att undersöka behov av kunskapsstöd.

Läs mer

Länsstyrelsernas arbete kopplat till spel om pengar och spelproblem
Kommunernas ansvar
Landsting och regioner förebygger och behandlar
Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem
Risk- och skyddsfaktorer för unga