Uppdaterad 7 januari 2019

Kommuners arbete med spelproblem

Under 2017 hade kommunerna inte samma ansvar att förebygga och motverka spelproblem, som från 2018. Under 2018 planerades flera insatser för att möta förändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunerna ville ha mer kunskap om bedömning och tidig upptäckt av spelproblem.

Totalt besvarade 201 av 290 kommuner (69 procent) webbenkäten.

Förebyggande arbete med spelproblem 2017

16 av 191 (8 procent) av kommunerna arbetade förebyggande med problem som orsakas av spel om pengar under 2017. De 16 kommuner* som arbetade förebyggande gjorde det genom

  • kompetensutveckling till den egna personalen
  • utåtriktade informationsinsatser
  • förebyggande arbete för att motverka att minderåriga spelar
  • användning av bedömningsinstrument eller andra systematiska metoder för att upptäcka spelproblem
  • samverkan med andra aktörer, till exempel landsting eller region, hälso- och sjukvården, polisen, Spelberoendes förening och Casino Cosmopol.

*Bjuv, Enköping, Forshaga, Grums, Göteborg, Hässleholm, Järfälla, Katrineholm, Landskrona, Malmö, Nynäshamn, Söderköping, Sölvesborg, Töreboda, Umeå och Vallentuna.

Figur 1. Förebyggande arbete i kommuner 2017.

Karta 1 Förebyggande arbete i kommuner 2017.

Planering för det förebyggande arbetet med spelproblem 2018

Majoriteten av kommunerna planerade under 2018 att

  • kompetensutveckla den egna personalen
  • inkludera spelproblem i styrdokument och handlingsplaner
  • använda bedömningsinstrument eller andra systematiska metoder i det individuella mötet för att upptäcka spelproblem.

35 kommuner uppgav att de inte visste vilka insatser som planerades under 2018.

Tabell 1. Förebyggande insatser som planeras under 2018 i kommuner.

Förebyggande insatser som planeras under 2018Antal
Kompetensutveckling till egen personal (t.ex. genom kurser, konferenser eller utbildning) 137
Inkludera spelproblem i styrdokument eller handlingsplan 98
Att använda bedömningsinstrument eller andra systematiska metoder i det individuella mötet för att upptäcka spelproblem t.ex. inom socialtjänsten 83
Utåtriktade informationsinsatser 55
Förebyggande arbete för att motverka att minderåriga spelar om pengar 44
I samverkan med andra aktörer såsom t.ex. region/landsting, hälsosjukvården, beroende mottagning/ centrum, skola, polisen, ANDT nätverk och ideella organisationer 43
Kartläggning av problemets omfattning i befolkningen i kommunen (statistik/uppföljning) 21
Ekonomiskt stöd till projekt eller idéburna organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblem 9

*Fyra av alternativen kunde väljas i enkäten.

Kunskapsbehov för att förebygga spelproblem

Kommunerna uppgav att de främst behöver kunskap om bedömning och tidig upptäckt av spelproblem i olika verksamheter, för att kunna förebygga spelproblem.

Tabell 2. Kunskapsbehov i kommuner 2017.

Kommunernas behov av kunskapAntal
Bedömning och tidig upptäckt av spelproblem i olika verksamheter 160
Om spelproblem och spel om pengar bland barn och unga 134
Hur spel kan integreras i ANDT-förebyggande arbete 122
Risk- och skyddsfaktorer 121
Om vad spelproblem är 104
Förebyggande insatser generellt 86
Kartläggning av omfattningen och fördelning av spelproblem 90
Lagar och regler gällande spel och spelproblem 86
Anhöriga och andra närstående 76

*Fyra av alternativen kunde väljas i enkäten.

Behandling till personer med allvarliga spelproblem

111 av 201 av de kommuner som besvarat enkäten uppgav att de erbjöd råd, stöd och behandling till personer med allvarliga spelproblem under 2017. 48 av de kommuner som erbjöd behandling svarade att de erbjöd specifik behandling inriktad till spelproblem av utbildad personal.

Figur 2. Behandling i kommuner 2017.

Karta 2 Behandling i kommuner 2017.

Insatser till barn som närstående till personer med spelproblem

Barn kan fara illa av vuxnas spelproblem, och har därför har rätt till en spelfri miljö. 11 av 194 (6 procent) av kommunerna hade rutiner för att identifiera barn som har föräldrar eller bor med vuxna med spelproblem.

Figur 3. Rutiner för att identifiera barn i kommuner 2017 (antal).

Figur 3: Rutiner för att identifiera barn i kommuner 2017 (antal)

28 av 194 (14 procent) av kommunerna hade rutiner för att stödja barn som har föräldrar eller bor med vuxna med spelproblem.

Barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas, om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar (5 kap. 7 § HSL).

Figur 4. Rutiner för att ge stöd till barn i kommuner 2017 (antal).

Figur 4: Rutiner för att ge stöd till barn i kommuner 2017 (antal).

Läs mer

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem
Risk- och skyddsfaktorer för unga
Omfattning spelproblem
Unga och spelproblem
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.