Uppdaterad 7 januari 2019

Landstings och regioners arbete med spelproblem

Under 2018 planerar landsting och regioner flera insatser för att möta förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen. Landstingen och regionerna vill ha mer kunskap om bedömning och tidig upptäckt av spelproblem.

Totalt besvarade 18 av 21 landsting och regioner (86 procent) webbenkäten.

Förebyggande arbete med spelproblem 2017

2 av 18 (11 procent) av landstingen och regionerna arbetade förebyggande med problem som orsakas av spel om pengar under 2017. Det var Region Gotland och Region Skåne.

Gotland och Skåne arbetade förebyggande genom

 • utåtriktade informationsinsatser
 • användning av bedömningsinstrument eller andra systematiska metoder i det individuella mötet för att upptäcka spelproblem
 • ekonomiskt stöd till projekt eller idéburna organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblem
 • styrdokument eller handlingsplaner
 • kompetensutveckling till den egna personalen, genom kurser, konferenser eller utbildning.

Figur 1: Förebyggande arbete i landsting och regioner 2017

Karta som visar Förebyggande arbete i landsting och regioner 2017

Planering för det förebyggande arbetet med spelproblem 2018

Majoriteten av landstingen och regionerna planerade under 2018 att

 • kompetensutveckla den egna personalen
 • inkludera spelproblem i styrdokument och handlingsplaner
 • samverka med andra aktörer, oftast kommunerna men även länsstyrelserna.

Tre landsting eller regioner uppgav att de inte visste vilka insatser som planerades under 2018.

Tabell 1: Förebyggande insatser som planeras i landsting och regioner under 2018

Insatser som planeras under 2018Antal
Kompetensutveckling till egen personal (t.ex. genom kurser, konferenser eller utbildning) 9
Inkludera spelproblem i styrdokument eller handlingsplan 8
I samverkan med andra aktörer inom det spelförebyggande arbetet 7
Kartläggning av problemets omfattning i befolkningen i regionen (statistik/uppföljning) 5
Att använda bedömningsinstrument eller andra systematiska metoder i det individuella mötet för att upptäcka spelproblem 4
Ekonomiskt stöd till projekt eller idéburna organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblem 3
Utåtriktade informationsinsatser 3

*Fyra av alternativen kunde väljas i enkäten.

Kunskapsbehov för att förebygga spelproblem

Landstingen och regionerna uppgav att de främst behöver kunskap om bedömning och tidig upptäckt av spelproblem i olika verksamheter, för att kunna förebygga spelproblem.

Tabell 2: Kunskapsbehov i landsting och regioner 2017

Landsting och regioners behov av kunskapAntal
Bedömning och tidig upptäckt av spelproblem i olika verksamheter 14
Kartläggning av omfattning och fördelning av spelproblem 11
Risk- och skyddsfaktorer 10
Om vad spelproblem är 9
Om spelproblem och spelande bland barn och unga 8
Integrering av spel i ANDT 7
Anhöriga och närstående 7
Lagar och regler gällande spel och spelproblem 6
Förebyggande insatser generellt 5

*Fyra av alternativen kunde väljas i enkäten.

Behandling till personer med allvarliga spelproblem

Under 2017 erbjöd 10 av 17 (59 procent) landsting eller regioner råd, stöd och behandling till personer med allvarliga spelproblem. 6 av dessa erbjöd behandling eller stöd som var specifikt inriktad mot spelproblem av utbildad personal:

 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Örebro
 • Region Östergötland
 • Stockholms läns landsting.

Figur 2: Behandling i landsting och regioner

Karta som visar behandling i landsting och regioner

Insatser riktade till barn som närstående till personer med spelproblem

Barn kan fara illa av vuxnas spelproblem, och har därför rätt till en spelfri miljö. 4 av 18 (22 procent) av landstingen eller regionerna (Kronoberg, Norrbotten, Västmanland och Östergötland) hade rutiner för att identifiera barn som har föräldrar eller bor med vuxna med spelproblem.

Figur 3: Rutiner för att identifiera barn landsting och regioner 2017 (antal)

Figur 3: Rutiner för att identifiera barn landsting och regioner 2017

En region (Norrbotten) hade rutiner för att ge stöd till barn som har föräldrar eller bor med vuxna med spelproblem.

Barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas, om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar (5 kap. 7 § HSL).

Figur 4: Rutiner för att ge stöd till barn landsting och regioner 2017 (antal)

Figur 4: Rutiner för att ge stöd till barn landsting och regioner 2017 (antal)

Läs mer

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem
Risk- och skyddsfaktorer för unga
Omfattning spelproblem
Unga och spelproblem
Hälso- och sjukvårdslagen