Uppdaterad 20 juni 2019

Insatser för att förebygga suicid

Vilka befolkningsinriktade insatser kan förebygga suicid? Här kan du läsa om en kartläggning av forskningslitteratur som vi har genomfört för att besvara frågan. Och via länkarna nedan kan du ta del av forskning om utbildningsinsatser för att minska suicid och läsa mer om den webbaserade utbildningen Psyk-E bas suicid.

Kartläggande litteraturöversikt över suicidpreventiva insatser

Folkhälsomyndigheten publicerade 2016 en kartläggande litteraturöversikt över suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården.

Resultaten visade att sju av nio insatstyper kan minska risken för suicid, suicidförsök och suicidtankar. Dessa sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell: Resultat visar att sju av nio insatstyper kan minska risken för suicid, suicidförsök och suicidtankar.
InsatstypKan minska risken för
Insatser med flera komponenter Suicidförsök och suicidtankar
Skolbaserad prevention Suicidförsök
Begränsning av medel och metoder Suicid
Utbildning och riktlinjer till media Suicid
Telefonhjälplinjer Suicid
Alkoholrestriktioner Suicid
Internetbaserad KBT Suicidtankar

För de övriga två insatstyperna, utbildning/medvetandegörande och suicidpreventionscenter, var det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att kunna uttala sig om effekter. Vi har sedan dess valt att gå vidare och titta närmare på insatsen utbildning och medvetandegörande.

En sammanfattning av arbetet med litteraturöversikten och de viktigaste resultaten finns i faktabladet Effekter av insatser för att förebygga suicid.

I rapporten Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården finns en mer detaljerad beskrivning av arbetet med översikten som handlade om att identifiera, bedöma och sammanfatta forskningslitteratur baserat på befintliga systematiska litteraturöversikter om suicidprevention utanför hälso- och sjukvården.

Rapporten riktar sig till forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention, och som är intresserade av en detaljerad redogörelse av hur arbetet med den kartläggande litteraturöversikten genomfördes.

Utblick folkhälsa – flera insatser kan förebygga självmord

Vi har även sammanfattat en internationell systematisk litteraturöversikt från 2016 om effekter av suicidpreventiva insatser i vår faktabladsserie Utblick folkhälsa. I likhet med vår kartläggning visar den att suicid kan förebyggas genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid. Den visar också att behandling av depression och uppföljning av patienter som gjort ett självmordsförsök kan minska suicid, samt att självmordstankar och självmordsförsök bland unga går att förebygga genom skolbaserade insatser. Faktabladet finns att läsa här: Flera insatser kan förebygga självmord, Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Evidence of suicide prevention: effectiveness, knowledge gaps and lessons learned, Folkhälsomyndigheten

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre, Folkhälsomyndigheten

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar, Folkhälsomyndigheten