Uppdaterad 14 juni 2018

Kartläggning av det suicidförebyggande arbetet

Antalet landsting med ett uttalat mål att förebygga suicid även utanför den kliniska verksamheten har ökat. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på regional nivå. Folkhälsomyndigheten har följt utvecklingen av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå sedan 2015.

År 2017 uppgav 18 landsting (86 procent) att de arbetar med suicidprevention utanför den kliniska verksamheten, jämfört med 15 landsting (71 procent) vid undersökningen 2015. Totalt 11 landsting (52 procent) uppgav att de driver eller samordnar ett suicidpreventivt arbete med uttalat mål att förebygga suicid utanför den kliniska verksamheten. Ytterligare 7 landsting (33 procent) svarade att de deltar i det suicidpreventiva arbetet utanför den kliniska verksamheten. Endast 3 landsting (14 procent) angav att de inte deltar i ett suicidpreventivt arbete utanför den kliniska verksamheten men att de har planer på att påbörja ett sådant. Kartan redovisar hur landstingen besvarade frågan.

Karta som visar arbetet med uttalat mål att förebygga suicid

Kartläggningen är avgränsad till arbete utanför hälso- och sjukvården och arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid. Den ger en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå och kommer att användas för att följa utvecklingen på området.

Kommuner och stadsdelar 2015

Av de kommuner och stadsdelar (i Stockholm, Göteborg och Malmö) som besvarade enkäten 2015 uppgav 23 procent att de driver, samordnar eller deltar i ett arbete med uttalat mål att förebygga suicid. Trots att majoriteten av kommunerna och stadsdelarna inte arbetar med suicidprevention uppgav 12 procent att de har planer på att påbörja ett arbete med uttalat mål att förebygga suicid inom det närmaste året.

Karta över arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på kommun- och stadsdelsnivå (Stockholm, Göteborg och Malmö) 2015.

Karta över arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på kommun- och stadsdelsnivå (Stockholm, Göteborg och Malmö) 2015

Läs mer om kartläggningen 2015 i faktabladet eller i rapporten

Läs mer

Stor kartläggning av arbetet med att förebygga självmord, Folkhälsomyndigheten

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten