Uppdaterad 14 juni 2018

Kunskapsstöd till kommuner om händelseanalyser

För att öka möjligheterna att förebygga självmord bland unga finns ett stödmaterial från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Syftet är att öka kommunernas kunskap om att utreda självmord för att exempelvis skolor och socialtjänst ska dra viktiga lärdomar.

Få unga har haft kontakt med psykiatrin eller annan sjukvård före självmordet och kommunen kan därför spela en viktig roll då de flesta barn och unga kommer i kontakt med kommunala verksamheter.

Händelseanalyser syftar till att öka den generella kunskapen om självmord bland barn och unga och att hitta förbättringsområden och därmed bidra till det självmordsförebyggande arbetet. En händelseanalys ger kunskap om hur och varför självmordet inträffat och visar vad kommunen kan göra för att hindra att det sker igen. En händelseanalys kan också vara en viktig del av stödet till närstående, personalgruppen och andra efterlevande.

Ett kunskapsstöd för kommuner

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd för arbetet med att följa upp självmord bland barn och unga genom händelseanalyser. Kunskapsstödet omfattar en broschyr och en informationsfilm och vänder sig i första hand till chefer och andra beslutsfattare på kommunala verksamheter som har barn och unga i fokus. Syftet med kunskapsstödet är att motivera kommunerna att göra händelseanalyser när ett barn eller en ung person har begått självmord.

Arbetet är en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa.

Film om händelseanalyser

Läs mer

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser, Folkhälsomyndigheten

Effektivt arbete med händelseanalyser, SKR

Handbok för risk- och händelseanalyser, SKR

Modell för risk- och händelseanalys, SKR

Riktlinjer för olycksutredning, MSB

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention, Suicidprevention.se

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga, Folkhälsomyndigheten