Uppdaterad 16 februari 2021

Räddningstjänsten som samordnare av det suicidpreventiva arbetet

I Jönköping samordnar räddningstjänsten det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetet beskrivs i en rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University. 

Räddningstjänsten i Jönköping har en central, samordnande roll i ett lokalt och regionalt arbete med suicidprevention. Det gäller inte bara vid akuta utryckningar utan också i det fortlöpande suicidförebyggande arbetet, innan suicidhändelser inträffar, och efteråt, i det krisstöd som ges till de drabbade och den egna personalen. Det visar resultaten av en studie om det suicidpreventiva arbetet i Jönköping. Det studerade arbetssättet som ofta benämns Jönköpingsmodellen, bygger på tre delar: en gemensam larmplan för blåljusorganisationerna, ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och tvärprofessionella arbetsgrupper med fokus på suicidprevention och krisstöd. Modellen i sin helhet tillämpas framförallt i Jönköpings kommun, medan enskilda delar, som den gemensamma larmplanen och krisstödet, används i hela Jönköpings län.

Resultaten tyder på att arbetet enligt samverkansmodellen visat sig bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbete på flera sätt:

  • Arbete med suicidprevention får en organisatorisk hemvist hos räddningstjänsten, som kan dra nytta av sin erfarenhet av att arbeta olycksförebyggande, och som ofta möter suicidala personer i sitt arbete.
  • Det suicidpreventiva arbetet blir synligt och involverar kommunens alla förvaltningar, i och med att det ingår som en del i kommunens olycksförebyggande arbete.
  • Det finns ett uttalat samordningsansvar för de olika delarna i det fortlöpande suicidpreventiva arbetet- före, under och efter en akut suicidal händelse. 
  • Personalen upplever att de kan dra nytta av de kollegiala nätverk som skapas genom tvärsektoriella arbetsgrupper. Förtroendet mellan olika professioner stärks och det gör det lättare att samarbeta i en krissituation och dela viktig information som statistik från larmrapporter.

Läs mer i rapporten: Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län. Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare.

I filmen kan du höra Göran Melin från Räddningstjänsten i Jönköping berätta om samverkansmodellen för suicidprevention i Jönköpings län.