Uppdaterad 16 december 2021

Publikationer

Nedan listas de senaste publikationerna inom området suicidprevention som har publicerats av Folkhälsomyndigheten. 

För fler publikationer och publikationer inom andra områden besök www.folkhalsomyndigheten.se. Se även Utblick folkhälsa

Publikationer 2021

 • Ingen ökning av suicid i covid-19-pandemins tidiga skede

  Faktabladet sammanfattar Folkhälsomyndigheten resultaten från en multinationell observationsstudie. I studien undersöktes förekomsten av suicid i början av covid-19-pandemin, jämfört med antalet förväntade suicid, i totalt 21 länder. Sammanställningen visar att förekomsten av suicid tycks vara i stort sett oförändrad eller minskad under den studerade perioden.

  Ingen ökning av suicid i covid-19-pandemins tidiga skede
 • Riskfaktorer och förebyggande insatser för suicidförsök och suicid bland äldre

  Faktabladet riktar sig till främst till professionen inom hälso- och sjukvården, vårdgivare, omsorgspersonal och forskare som arbetar med frågor om äldres hälsa.

  Riskfaktorer och förebyggande insatser för suicidförsök och suicid bland äldre
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020

  Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området och lyfter viktiga aspekter av utvecklingen. Fokus ligger på det arbete som Folkhälsomyndigheten, men också andra aktörer, har bedrivit under 2020.

  Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020
 • Suicid bland barn i Sverige

  Faktabladet sammanfattar resultat från en forskningsstudie bland barn i Sverige som dött i suicid under perioden 2000-2018 samt myndighetens egna analyser om psykiatriskt vårdutnyttjande och uttag av psykofarmaka för denna grupp.

  Suicid bland barn i Sverige
 • Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

  Rapporten handlar om det suicidpreventiva arbetet i Jönköpings län där räddningstjänsten har en central, samordnande roll. Rapporten visar att räddningstjänstens roll i det suicidpreventiva arbetet har breddats, från att enbart rycka ut vid akuta suicidlarm, till att ha ett samordningsansvar för det fortlöpande suicidpreventiva arbetet.

  Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

Publikationer 2020

 • Allvarliga förgiftningar i gruppen 50 år och äldre

  Den här rapporten redovisar resultaten från en nationell, registerbaserad studie av förekomsten av avsiktliga och oavsiktliga förgiftningar som lett till sjukhusvård eller till dödsfall i gruppen 50 år eller äldre under perioden 2005-2009. Den undersöker också sambanden mellan olika mått på hälsotillstånd, framförallt diagnostiserade psykiska och somatiska sjukdomar, förskrivna läkemedel och allvarliga…

  Allvarliga förgiftningar i gruppen 50 år och äldre
 • Medierapportering om en känd persons självmord kan leda till fler självmord

  Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. En generell rapportering om självmord i media tycks däremot inte öka risken för fler självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som undersökt effekterna av medierapporteringen om självmord och som Folkhälsomyndigheten…

  Medierapportering om en känd persons självmord kan leda till fler självmord
 • Högre risk för suicid bland personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa

  I det här faktabladet redovisar vi resultat från analyser om sysselsättning, inkomst och suicid. Resultatet visar genomgående att skiften från förvärvsarbete till andra former av sysselsättningar eller inkomstkällor innebar en ökad risk för suicid jämfört med att stanna kvar i förvärvsarbete. Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis i kommuner, regioner och…

  Högre risk för suicid bland personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa
 • Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner

  Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om unga transpersoners erfarenhet av suicidalitet och självskada, samt att ge förslag på förändringar och insatser som kan minska den psykiska ohälsan bland transpersoner. Rapporten bygger på intervjuer med 29 unga transpersoner 16–26 år.

  Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner
 • Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa

  Bladet riktar sig till dig som arbetar med folkhälsa, speciellt med frågor om psykisk hälsa i kommuner, regioner och organisationer.

  Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa
 • Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?

  Den här rapporten redovisar resultaten av en delstudie baserad på en retrospektiv granskning av sjukvårdsjournaler och lex Maria-anmälningar av suicid bland unga och vuxna i åldrarna 15–44 år som tagit sitt liv i fyra olika regioner i Sverige under 2015.

  Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?
 • Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord

  I det här faktabladet sammanfattar vi rapporten "Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019". Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, regioner och ideella organisationer.

  Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord
 • Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019

  Den här rapporten redovisar resultat från Folkhälsomyndighetens kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019. Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå samt följa upp och jämföra med resultaten från 2015 års kartläggning.

  Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2019

  Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer inom området för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet.

  Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2019

Publikationer 2019

 • Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården

  Den här rapporten redovisar resultaten från en sammanställning och analys av hälso- och sjukvårdens händelseanalyser av suicid. De identifierade felhändelserna och bidragande bakomliggande orsakerna rörde sig främst om brister i uppföljning av åtgärder, brister i vård- och behandlingsplaner, brister i bedömningar av självmordsrisken och brister i samverkan mellan vårdaktörer med olika ansvar för…

  Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården
 • Hur vi tar fram statistik om psykisk hälsa och suicid

  Faktabladet vänder sig till dig som arbetar regionalt med psykisk hälsa eller suicid och som vill veta mer om den statistik som används för att följa utvecklingen inom området.

  Hur vi tar fram statistik om psykisk hälsa och suicid
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2018

  Rapporten riktar sig till tjänstepersoner i Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Den riktar sig även till tjänstepersoner och intressenter på regional och lokal nivå.

  Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2018
 • Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande

  Den här rapporten är en systematisk litteraturöversikt som kartlagt och sammanvägt effekter av utbildning och medvetandegörande insatser för att minska psykisk ohälsa och suicid. Den visar att utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar.

  Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande
 • Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa

  Rapporten riktar sig till tjänstemän och andra intressenter på nationell, regional och lokal nivå som är involverade i planering av folkhälsoinsatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

  Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa
 • Interventions to reduce public stigma of mental illness and suicide – are they effective?

  Results are based on seven literature reviews where the effects are explored narratively. The report is aimed at officials and stakeholders at regional and local level who are involved in the planning of public health interventions to promote mental health and to prevent mental illness and suicide.

  Interventions to reduce public stigma of mental illness and suicide – are they effective?
 • Erfarenheter av utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa och Psykisk livräddning

  Rapport om hur personal inom vård, stöd och service som genomgått utbildningarna "Första hjälpen till psykisk hälsa" eller "Psykisk livräddning" beskriver sina erfarenheter av att möta personer med psykisk ohälsa och vilken användning de haft av utbildningarna.

  Erfarenheter av utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa och Psykisk livräddning
 • Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

  Suicidförsök förekommer oftare bland unga som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. Det visar en systematisk litteraturöversikt och en metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa och…

  Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

2018

 • Alkohol och suicid

  Rapporten påvisar inget samband mellan alkoholkonsumtion och självmord för perioden 1995–2015. En ökning i lokala alkoholförebyggande insatser är relaterad till en minskning av suicidförsök vilket ger visst stöd för att lokalt alkoholpreventivt arbete kan minska suicidförsök.

  Alkohol och suicid
 • Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

  Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

  Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden
 • Landstingens arbete med att förebygga självmord

  Det här faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

  Landstingens arbete med att förebygga självmord
 • Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

  Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Framförallt insatser som riktar sig att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar denna systematiska litteraturöversikt.

  Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

2017

2016

 • Suicidprevention 2016 – En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

  I den här rapporten sammanfattar vi det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. I rapporten presenteras också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Den riktar sig till tjänstemän på Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionsfrågor. Den riktar sig…

  Suicidprevention 2016 – En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord
 • Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

  Detta blad riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med suicidprevention inom såväl kommun och landsting som myndigheter och ideella organisationer.

  Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar
 • Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser

  Denna rapport är en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. Rapporten kan användas för att få en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, som exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

  Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser
 • Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

  En kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården. Det handlade om att identifiera, bedöma och sammanfatta forskningslitteratur baserat på befintliga systematiska litteraturöversikter.

  Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården
 • Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

  Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Den här broschyren ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet.

  Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention
 • Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

  Det här faktabladet är en sammanfattning av den längre rapporten ”Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser”. Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

  Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser
 • Effekter av insatser för att förebygga suicid

  En kartläggande litteraturöversikt som beskriver kunskapsläget om suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården. Faktabladet sammanfattar effekterna av olika typer av insatser som kan minska suicid, suicidförsök och suicidtankar.

  Effekter av insatser för att förebygga suicid