Uppdaterad 26 oktober 2020

Relevant material från andra aktörer

Här listas ett urval publikationer som rör suicid och suicidprevention från andra myndigheter/organisationer.

Utvecklingen av diagnosen könsdysfori - Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid. Publicerad av Socialstyrelsen 2020. 

Förebygga suicid i fysisk miljö. Ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete. Publicerad av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 2019. 

National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators. Publicerad av WHO (World Health Organization). 2019. 

Uppföljning av hur anmälningar av självmord har påverkats sedan anmälningsskyldigheten upphörde den 1 september 2017. Publicerad av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 2018. 

Preventing suicide: a community engagement toolkit. Publicerad av WHO (World Health Organization). 2018.

Suicid i vägtrafiken 2010 - 2015. Publicerad av Trafikverket. 2017.

Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland. Publicerad av SANKS och Samerådet. 2017.

Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid. Publicerad av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 2015.

Preventing suicide: A global imperative. Publicerad av WHO (World Health Organization). 2014.

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. Publicerad av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). 2015.

Instrument för bedömning av suicidrisk. Publicerad av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). 2015.

Forskning i korthet: Problemet självmord. Publicerad av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). 2015.

Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa. Publicerad av Sametinget. 2016