Uppdaterad 26 augusti 2021

Nationell samordning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom psykisk hälsa- och suicidpreventionsområdet. I uppdraget verkar vi för att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat kunskapsstödjande arbete.

Inom uppdraget ansvarar vi för att, i samverkan med berörda myndigheter och berörda aktörer:

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid.

  • verka för samverkan genom bland annat en nationell myndighetssamverkansgrupp och en nationell intressentgrupp,
  • verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom området,
  • främja långsiktigt förebyggande arbete,
  • stödja utvecklingsarbete på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn, samt 
  • följa upp utvecklingen inom psykisk hälsa- och suicidpreventionsområdet.

Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och regeringens mål om att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. I samordningsuppdraget lägger vi fokus på att bygga upp en långsiktig struktur för samverkan mellan olika aktörer på nationell nivå.

Bild som beskriver samordningen
Bild som beskriver den nationella samordningen inom suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har flera nationella samordningsuppdrag inom andra närliggande områden, bland annat inom ANDTS och spelprevention

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska samordna arbetet med att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med 23 andra myndigheter och i samråd med flera andra aktörer.

Mer om vårt arbete med den kommande strategin.

Samarbete kring kopplingen mellan spel och suicid (intervju med Jenny Telander) 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)

NASP vid Karolinska Institutet är statens och Region Stockholms expertenhet inom det suicidpreventiva området. Inom sitt uppdrag bedriver NASP bland annat forskning, konsultation, omvärldsbevakning och utbildning. NASP är också ett WHO Collaborating Centre inom suicidforskning och metodutveckling samt rådgivande organ för Europakommissionen. Läs mer om NASP www.ki.se/nasp

Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020