Uppdaterad 25 februari 2021

Nationell samordning

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. I uppdraget verkar vi för att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap genom ett behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete.

Inom regeringsuppdraget ansvarar vi för att, i samverkan med berörda myndigheter och berörda aktörer:

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid.

  • utveckla samverkan genom bland annat en nationell myndighetssamverkansgrupp och en nationell intressentgrupp,
  • utveckla kunskapssammanställning, kunskapsspridning och vägledning,
  • stärka kunskapsuppbyggnad och framtagande av ny kunskap
  • utveckla uppföljningen av det suicidpreventiva arbetet, samt
  • publicera sammanfattande årliga rapporter om utvecklingen på området utifrån vår roll som samordnande myndighet.

Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och regeringens mål om att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. I samordningsuppdraget lägger vi fokus på att bygga upp en långsiktig struktur för samverkan mellan olika aktörer på nationell nivå.

Bild som beskriver samordningen
Bild som beskriver den nationella samordningen inom suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har flera nationella samordningsuppdrag inom andra närliggande områden, bland annat inom ANDT och spelprevention

Samarbete kring kopplingen mellan spel och suicid (intervju med Jenny Telander) 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)

NASP vid Karolinska Institutet är statens och Stockholms läns landstings expertenhet inom det suicidpreventiva området. Inom sitt uppdrag bedriver NASP bland annat forskning, konsultation, omvärldsbevakning och utbildning. NASP är också ett WHO Collaborating Centre inom suicidforskning och metodutveckling samt rådgivande organ för Europakommissionen. Läs mer om NASP www.ki.se/nasp

Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020