Uppdaterad 27 januari 2021

Myndighetssamverkansgrupp

Folkhälsomyndigheten sammankallar sedan 2015 en nationell myndighetssamverkansgrupp med representanter från flera olika myndigheter som arbetar med frågor som berör det suicidpreventiva arbetet.

I den nationella samordningsgruppen ingår representanter från: Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, SOS Alarm, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Trafikverket..

Här beskriver några av dem sin verksamhet under 2020 när det gäller suicidprevention. Texten baseras på underlag som varje aktör själv har tagit fram.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under de senaste tre åren fått betydligt färre anmälningar av händelser som avsåg suicid och som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. IVO har därför fortsatt att följa vårdgivarnas suicidpreventiva arbete genom att granska interna utredningar efter inträffade suicid i verksamheterna. Men med anledning av covid-19 har man inte hunnit avsluta den pågående tillsynen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Migrationsverket

Migrationsverket har under 2019–2020 fortsatt sitt arbete för att snabbare upptäcka och bemöta psykisk ohälsa hos de förvarstagna som är frihetsberövade. Man har fortsatt att ge utbildningar i preventivt suicidarbete, AOSP (akut omhändertagande av självmordsnära person) och MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa) för all ny personal. E-utbildningarna Psyk-E-bas och Utbildningen Psyk-E-bas suicid har köpts in för att ge all personal repetition och ny kunskap. Man har även tagit fram särskilda frågor riktade till chefer på Migrationsverket kopplade till utbildningen, om situationer mellan ledare och arbetstagare. Syftet är att cheferna ska få mer kunskap och vara bättre förberedda på att upptäcka psykisk ohälsa bland personalen. En annan viktig utbildning som tagits fram internt är MÅNA (Migrationsverkets åskådarperspektiv, normkritik och analys) som tar upp myndighetens värdegrund och normkritiska tankesätt med analyser och diskussioner. Enligt en uppföljning tycks detta arbete ha kunnat bidra till att ingen begått självmord på Migrationsverkets förvarsverksamheter januari 2018–november 2020, och betydligt färre incidenter än tidigare.

Migrationsverket

Skolverket

Skolverket arbetar sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande via olika insatser för att utveckla goda lärmiljöer. Under året har även en stor del av detta arbete präglats av pandemin, och särskilt fokus har legat på att analysera påverkan på skolväsendet. I flera arbeten har man exempelvis studerat hur pandemin har påverkat elevers närvaro i skolan och behovet av extra stöd och extra anpassningar.

Skolverket

Socialstyrelsen

Under 2020 har Socialstyrelsen startat många nya arbeten inom området psykisk ohälsa och suicidprevention, men också arbetat vidare med pågående fleråriga regeringsuppdrag. Myndigheten har publicerat fördjupade analyser om psykiatriska tillstånd, den psykiatriska vården och behandling av bland andra barn och unga, äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Ett exempel är en öppen jämförelse där Socialstyrelsen för första gången har publicerat en samlad och övergripande bild av den psykiatriska vården och behandlingen till barn och unga.

Myndigheten har också under året publicerat en rapport om diagnosen könsdysfori, inklusive en fördjupad analys av samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid. Förekomsten av samtidiga psykiatriska diagnoser (t.ex. depression och ångestsjukdomar, autism och bipolärt syndrom) är högre bland personer med könsdysfori än bland dem som inte har könsdysfori. Dessutom har myndigheten publicerat informationsmaterial till personer med könsdysfori och till yrkesverksamma som möter personer med könsdysfori.

Socialstyrelsen har också publicerat informationsmaterial för att underlätta möten mellan personer med autism och socialtjänsten samt lanserat ett utbildningsmaterial i syfte att stödja verksamheter inom hälso- och sjukvården som möter patienter med psykisk ohälsa.

Covid-19-pandemin har på många sätt färgat myndighetens arbete. Socialstyrelsen har, tillsammans med bland annat andra myndigheter och ideella organisationer, noga följt och analyserat utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser. Myndigheten har utifrån den stora samhällspåverkan ställt om inriktningen på många av sina uppdrag inom psykiatri och psykisk ohälsa, till att fokusera på covid-19-pandemin.

Socialstyrelsen

SOS Alarm

SOS Alarm besvarar runt 3,3 miljoner 112-anrop varje år, varav drygt 2,2 miljoner är nödsamtal. Av dessa är drygt 34 300 suicidrelaterade vårdärenden, och knappt 8 500 är mer uttalade suicidhot där både ambulans, polis och ofta räddningstjänst larmas. Vissa samtal klassificeras som ”hot om suicid”, och då använder SOS-operatören en särskild åtgärdsplan. Vanligtvis innebär den att hen larmar blåljusresurser och fortsätter att prata med personen tills hjälp kommit på plats och kan ta över. Arbetssättet varierar dock beroende på län.

Under 2020 har SOS Alarm satsat på flera löpande kommunikativa insatser, framför allt i sina sociala kanaler, såsom filmer och ”explainers” om suicid och vart man kan vända sig. Man har också lyft fram jourhavande präst, och gett ut kontinuerligt statistik om suicidsamtal till 112.

SOS Alarm

Statens institutionsstyrelse (SiS)

För exempelvis Statens institutionsstyrelse (SiS) är suicidprevention en del av verksamhetens reguljära arbete. Myndigheten bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och av vuxna med missbruksproblem. Varje år ordnar SiS en tre dagar lång suicidpreventionsutbildning för psykologer, och den kunde genomföras som planerat i maj fast i digital form pga. pandemin. Under året som gått har man även arbetat med den nya policyn ”Rutin för suicidprevention” som väntas bli beslutad under 2021. Vidare ordnar man en obligatorisk personalutbildning i suicidprevention för all fast anställd personal, som de utbildade psykologerna håller i. Den genomförs kontinuerligt på SiS ungdomshem och LVM-hem (hem för vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Statens institutionsstyrelse (SiS)