Uppdaterad 18 februari 2020

Trafikverket arbetar för att minska suicid

Många som begår självmord gör det i transportsystemet. Trafikverket har därför ett viktigt uppdrag inom ramen för det suicidpreventiva arbetet.

År 2018 omkom omkring 130 personer genom självmord i transportsystemet, dvs. suicid på väg, järnväg eller broar. Det motsvarar omkring 10 procent av den totala andelen säkra suicid i Sverige. Av samtliga omkomna i vägtrafiken bedöms 10 procent utgöras av suicid, och på järnvägen beräknas 90 procent av de dödliga personpåkörningarna vara självmord. Vidare uppskattas att 18 personer under 2018 omkom genom att hoppa från broar. Trafikverket arbetar aktivt med suicidpreventiva åtgärder för att försöka minska antalet suicid i transportsystemet. Myndigheten arbetar också kontinuerligt med att leverera underlag till officiell statistik av god kvalitet. För att arbeta optimalt med suicidprevention inom transportsystemet krävs nämligen tillförlitlig data till analyser, som sedan används till åtgärder för att försvåra eller förhindra suicid i transportsystemet.

Fysiska åtgärder

Insatser som ska försvåra och förhindra suicid är alltså en viktig del av Trafikverkets arbete. Sådana fysiska åtgärder kan t.ex. handla om mötesseparering och åtgärder i vägarnas sidoområden eller stängsel, spärrstaket mellan spåren, kameraövervakning och pyramidmattor inom bantrafiken. Flera inspektions- och utredningsprogram har också påbörjats för att utreda om man kan förse vissa broar med suicidskydd, och man arbetar med regelverk för det och med intrångsskydd för motorvägar och vägar i tätortsnära miljöer.

Utöver arbetet för att förhindra suicid i järnvägssystemet har 250 miljoner kronor blivit avsatta till suicidpreventiva åtgärder inom vägtrafiken, med produktionsstart 2021. Under året har Trafikverket också ingått i en arbetsgrupp tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner för att ta fram en praktisk vägledning till kommuner för suicidprevention på det kommunala vägnätet. Myndigheten har också tagit fram underlag och information till berörda aktörer i samhället, fördjupat samarbetet med blåsljusmyndigheterna och genomfört försök med att identifiera riskpersoner och riskplatser för att förhindra suicid.

Nystart för nollvisionen

I regeringens inriktningsdokument "Nystart för Nollvisionen, 2016" har suicidprevention pekats ut som viktigt område. Trafikverket och Transportstyrelsen har i en gemensam analysrapport "Översyn av etappmål för säkerhet på väg" föreslagit ett mål som innebär en halvering av antalet suicid inom vägtransportområdet, inklusive hopp från broar, fram till 2030. Ett liknande halveringsmål inom järnväg finns sedan 2010 och innebär att antalet dödsfall ska halveras till högst 55 stycken år 2020.

Läs mer 

Suicid i vägtrafiken 2010 - 2015. (Trafikverket)